Chcesz zostać rodzicem zastępczym?

w Aktualności

Podziel się swoją miłością i stwórz rodzinę zastępcza dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych.

Jeżeli chcesz otoczyć opieką i miłością dziecko osierocone lub osamotnione, które marzy, by dorastać w rodzinie, zgłoś się! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie wałbrzyskim prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć i obdarować ciepłem rodzinnym.

Rodzicielstwo zastępcze to forma tymczasowa, a nie trwała jak w przypadku adopcji. Nie należy tych pojęć mylić. Zgodnie z wymogami organizator rodzinnej pieczy zastępczej ma 18 miesięcy na podjęcie działań w celu umożliwienia dziecku powrotu do rodziców biologicznych, a jeśli nie jest to możliwe wszczyna postępowanie w celu uregulowania sytuacji prawnej tego dziecka, co ma pozwolić  na podjęcie procedury adopcyjnej. Ostateczną decyzję podejmuje sąd. W myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które spełniają następujące warunki: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny, gdy taki obowiązek został na nich  nałożony, nie mają ograniczonych zdolności do czynności prawnych, są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem  lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią psychologa o predyspozycjach i motywacjach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku jego rozwój emocjonalny, fizyczny, społeczny, właściwą edukację i rozwój zainteresowań oraz właściwy wypoczynek i organizację czasu wolnego. Bycie zawodowym rodzicem zastępczym wiąże się ze szkoleniem, uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia niniejszej funkcji, podpisaniem umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu oraz prawem  do wynagrodzenia i świadczeń związanych z funkcjonowaniem rodziny zastępczej. – Oferujemy nieodpłatne szkolenie zgodnie z programem „Rodzina” zatwierdzonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, praktyki w funkcjonujących już rodzinach zastępczych na terenie powiatu, wsparcie finansowe, opiekę ze strony koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, poradnictwo dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych, wsparcie psychologiczne, prawne oraz w  ramach grupy wsparcia a także pomoc wolontariuszy – mówią pracownicy PCPR. Osoby chętne powinny zgłosić się osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 20-24 lub kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 74 6666 300 lub 74 6666 316 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wsparcie dla druhów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał promesy na

Powitanie lata na Dzikowcu

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach zorganizował wycieczkę turystyczno-krajoznawczą pod hasłem „Powitanie
Go to Top