Mo-Bruk bez zezwolenia

Mo-Bruk bez zezwolenia

w Gospodarka

Minister Środowiska 16 marca 2011 roku stwierdził nieważność pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Górniczej 1 i 4 przez firmę Mo-BRUK S.A.

Pozwolenie z lipca 2007 roku, którego Mo-BRUKOWI udzielił Wojewoda Dolnośląski, obejmowało:składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwaterą do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, Zakład Recyklingu Odpadów, który miał odzyskiwać odpady niebezpieczne. W opinii Ministra decyzja Wojewody powinna zawierać odrębne ustalenia dla każdej instalacji objętej pozwoleniem, określając ilości i rodzaje odpadów wytworzonych, odzyskanych lub unieszkodliwionych. Tymczasem decyzja zawiera łączne ustalenia dla składowiska i zakładu, co jest sprzeczne z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wojewoda dopuścił do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami, czego zakazuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 2006 roku.Ponadto decyzja Wojewody określa 221 rodzajów odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia, co jest sprzeczne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2002 roku w sprawie odpadów, które można składować w sposób nieselektywny. Treść tego rozporządzenia naruszona jest także w zakresie składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Naruszenie norm zawartych w rozporządzeniach Ministra Środowiska i Gospodarki musi skutkować odmową udzielenia pozwolenia zintegrowanego. Firma Mo-Bruk nie może się powoływać na ochronę praw nabytych z decyzji administracyjnej, ponieważ taka ochrona nie przysługuje, gdy decyzja jest dotknięta wadą prawną powodującą jej nieważność. Mo-Bruk może się odwołać od podjętej decyzji, kierując wniosek do Ministra Środowiska w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Decyzja Ministra Środowiska unieważniająca pozwolenie na prowadzenie instalacji przez Mo-BRUK została poprzedzona kontrolami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, o które wnioskował Prezydent Wałbrzycha. Prezydent wystąpił do Wojewody o weryfikację posiadanych przez Mo-BRUK uzgodnień w zakresie gospodarowania odpadami. W 2009 roku do Marszałka w sprawie weryfikacji pozwolenia na prowadzenie składowiska. Następstwem tego było wprowadzenie przez Marszałka zmian w pozwoleniu polegających m.in. na istotnym ograniczeniu listy odpadów do składowania oraz ilości odpadów przetwarzanych w zakładzie recyklingu. Mo-BRUKOWI odmówiono również zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska. Tę ostatnią decyzję, zaskarżoną przez Mo-BRUK, w grudniu ub. roku Minister Ochrony Środowiska utrzymał w mocy. Ponadto wszczął postępowanie zmierzające do unieważnienia decyzji Wojewody z 2007 roku. Skutkiem tego jest decyzja Ministra wydana 16 marca br., która w praktyce oznacza cofnięcia pozwolenia na prowadzenie przez Mo-BRUK składowiska i zakładu recyklingu odpadów.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,
Go to Top