Złóż wniosek do Programu „Opieki Wytchnieniowej”

w Boguszów Gorce/Region

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje, że Gmina Miasto Boguszów-Gorce pozyskała środki finansowe na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Wartość programu w Gminie Boguszów-Gorce wynosi 150.232,32 zł, w tym dofinansowanie: 120.424,32 zł oraz wkład własny: 29.808,00 zł.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, które są całkowicie niesamodzielne (weryfikacja następuje na podstawie załącznika nr 7 – Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM).

W Gminie Boguszów-Gorce Program może być realizowany w formach:

I. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
b) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię Gminy Miasta Boguszów-Gorce;

II. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
a) ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody;
b) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię Gminy Miasta Boguszów-Gorce.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej (np. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego). Członek rodziny lub opiekun nie ponosi opłaty za usługę przyznaną w ramach programu.

Limity dla opieki wytchnieniowej w roku 2020: 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Gmina kwalifikuje do udziału w Programie na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020, której wzór stanowi załącznik nr 8 do programu (do pobrania w siedzibie OPS). W sytuacji nagłej/losowej/interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia do Programu, jednakże dokument winien być uzupełniony niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych.

Gmina przyznając usługę, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członka rodzina lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem albo osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu (nie korzysta z placówek pobytu całodobowego).

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2020 roku. Przewiduje się realizację usług:
• opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego dla 20 osób;
• opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego dla 2 osób.

Osoby zainteresowane proszone są o niezwłoczne złożenie dokumentów w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, ul. Kasprzaka 7:
• Karty zgłoszenia do programu (z orzeczeniem o niepełnosprawności);
• Karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka).

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, ul. Kasprzaka 7, tel. 74 84 41 913.

Przy zainteresowaniu większej liczby osób od liczby wskazanej powyżej, po uwzględnieniu spełnienia warunków określonych w programie, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Boguszów Gorce

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Zachodnia wyremontowana

Zakończyła się bardzo ważna dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, a szczególnie gminy Boguszów-

Zachodnia wyremontowana

Zakończyła się bardzo ważna dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego a szczególnie gminy Boguszów-

MAN dla druhów z Gorc

Na terenie Centrum Kulturalno – Kongresowym „Witold” w Boguszowie-Gorcach odbyło się uroczyste
Go to Top