Zmiana zasad gospodarowania odpadami

w Aktualności

Ulegają zmianie zasady gospodarowania odpadami, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016r. Jest to kolejny kroki w budowaniu sprawnie działającego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Od 1 lipca 2013 roku Gmina Wałbrzych stała się odpowiedzialna za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, zamieszkałych, natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkałych ustawa dawała Gminie wybór czy objąć je systemem zagospodarowania odpadów, czy nie. Gmina Wałbrzych wówczas nie zdecydowała się na ten krok wychodząc z założenia, że system należy wdrażać sukcesywnie, tym bardziej, że ówczesna wiedza niezbędna do budowania systemu była głównie teoretyczna. Przyjęto wówczas tylko te obowiązki, które wprost nakładała na Gminę ustawa jako obligatoryjne. Po ponad 2 latach funkcjonowania systemu i analizie dostępnych już danych, podjęto decyzję o objęciu systemem także nieruchomości niezamieszkałych. Przy ustalaniu norm pojemnościowych posiłkowano się doświadczeniem tych gmin, które wprowadziły "rozszerzony" system wcześniej . Przyjęto także, że w przypadku większości nieruchomości normy pojemnościowe będą wyliczane w oparciu o powierzchnię lokalu (poza obiektami użyteczności publicznej, bankami, urzędami i biurami – gdzie przelicznikiem jest liczba zatrudnionych pracowników). Przyjęcie powierzchni użytkowej lokalu jako podstawy wyliczenia norm pojemnościowych do opłaty śmieciowej pozwoli na sprawne i szybkie zbudowanie bazy płatników tej opłaty oraz ułatwi weryfikowanie złożonych deklaracji.

Na stronie internetowej www.rewolucjasmieciowa.walbrzych.pl będą umieszczone przykłady wypełnionych deklaracji, będzie można także dzwonić na podane na tej stronie numery telefonów, planowane jest także uruchomienie dyżurów w BOK-u pracowników Biura Infrastruktury i Nieruchomości, którzy będą pomagać w wypełnieniu deklaracji. Ważnym elementem budowania sprawnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest uruchomienie PSZOK ( punków selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). Od 1 lipca 2013 r. do tej pory zastępczy PSZOK działał przy ul. Beethovena. Nakładem ok. 650 tys. zł uruchomiony został PSZOK przy ul. Stacyjnej. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest miejscem, do którego można dostarczyć tzw. odpady problemowe powstające w gospodarstwie domowym; zużyte opony, gruz z remontu, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe (stare meble), chemikalia i opakowania po nich np. po farbach czy rozpuszczalnikach, przeterminowane leki , odpady odzieży i tekstyliów oraz odpady takie jak szkło, plastik i papier (które można także gromadzić w tzw. "gniazdach"). Odpady w PSZOK są przyjmowane nieodpłatnie tj. w ramach ponoszonej comiesięcznie opłaty ( 12,- zł /osoby w przypadku selektywnej zbiórki ). Odpady są przyjmowane codziennie w godzinach od 10 do 18 a w soboty od 10 do 14.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*