ZPWD o zamiarze „kaskadowego” przekazania odcinków dróg wojewódzkich

w Aktualności

Oficjalne stanowisko Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w kwestii zamiaru przekazania przez władze Województwa Dolnośląskie Na Rzecz Powiatów Odcinków Dróg Wojewódzkich W Trybie Tzw. „Kaskady”.

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego wyraża zdecydowany i jednoznaczny sprzeciw przeciwko zamiarowi tzw. „kaskadowego” przekazania odcinków dróg wojewódzkich realizowanego poprzez Województwo Dolnośląskie celem przekazania ich na rzecz samorządów powiatowych.

W trakcie zorganizowanego w dniu 10 lipca 2019 r. Konwentu Starostów Powiatów z terenu Województwa Dolnośląskiego z udziałem Pana Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Tymoteusza Myrdy – Członka Zarządu Sejmiku Dolnośląskiego i Pana Leszka Locha – Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu została zaprezentowana argumentacja Starostów w przedmiocie krzywdzącego naszym zdaniem zamiaru obciążenia budżetów samorządów powiatowych poprzez przekazanie odcinków dróg wojewódzkich, które w przeważającej mierze są w co najmniej złym stanie technicznym i wymagają poniesienia znacznych nakładów finansowych, w celu zapewnienia naszym mieszkańcom możliwości bezpiecznego z nich korzystania. Podkreślenia w tym miejscu wymaga fakt, że w trakcie w/w spotkania Pan Tymoteusz Myrda sam określił wysokość koniecznych nakładów na te drogi w wysokości około 700 milionów złotych. Jednocześnie Pan Leszek Loch jednoznacznie stwierdził, że na planowanych do przekazania odcinkach dróg nie były realizowane w ostatnich latach prace remontowe ani ich przebudowy. Ponadto DSDiK we Wrocławiu – w związku z planowanym zamiarem przekazania tych dróg – jako obecny jeszcze ich zarządca – nie zaplanował realizacji jakichkolwiek robót budowlanych polepszających stan tych dróg przed ich przekazaniem. Zamiast zapewnić właściwe bieżące utrzymanie przedmiotowych dróg – obecny zarządca ogranicza się jedynie do realizacji tzw. „prac zachowawczych” ponieważ uznaje, że drogi te i tak mają być przekazane na rzecz powiatów i ocenia, że nie nadają się do remontowania, gdyż w większości wymagają wykonania znacznie kosztowniejszych przebudów.

Wskazane powyżej stanowisko władz Województwa Dolnośląskiego jednoznacznie obrazuje, że wieloletnie zaniedbania obecnego zarządcy oraz niewywiązywanie się z ustawowych obowiązków zarządcy drogi poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego infrastruktury drogowej, próbuje się obecnie zatuszować poprzez zrzucenie z siebie odpowiedzialności za zaistniałą sytuację i obciążenie nią samorządów powiatowych, które mają stać się po otrzymaniu przedmiotowych odcinków dróg wojewódzkich – następcą prawnym poprzedniego zarządcy. Wszystkie powiaty, które w trakcie obecnej „kaskady” otrzymają nowe odcinki dróg zmuszone będą do zabezpieczenia w swoich budżetach znacznych środków finansowych choćby na najbardziej pilne i niezbędne roboty remontowe, które należałoby wykonać w pierwszej kolejności – aby zapewnić możliwie bezpieczny sposób korzystania zarówno z tych dróg jak i licznych obiektów infrastruktury drogowej zlokalizowanych w ciągu tych dróg (np. obiektów mostowych).

Zwracamy również uwagę na fakt, że przekazywane odcinki dróg winny stanowić spójną całość, która wpisuje się w sieć dróg na obszarze danego powiatu i nie jest terytorialnie oderwana, zmuszając zarządcę drogi do wykonywania dalekich dojazdów celem przeprowadzenia niezbędnych zabiegów utrzymaniowych, co jest szczególnie uciążliwe w kontekście zimowego utrzymania dróg – zwłaszcza w terenach o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu. Przedmiotowe odcinki dróg, które Zarząd Województwa zamierza przekazać, winny także spełniać prawne wymagania zapisane dla dróg powiatowych w przepisach ustawy o drogach publicznych.

Jako Związek Powiatów nie zgadzamy się więc z przyjętą metodologią przekazywania dróg i uważamy, że powinno ono następować proporcjonalnie do otrzymanych przez DSDiK na terenie danego powiatu odcinków dróg krajowych. Pomimo braku wyraźnych wskazań ustawodawcy w tym zakresie podejmowany w takim przypadku dialog pomiędzy przedstawicielami władz danego terytorialnie powiatu oraz władz Województwa Dolnośląskiego doprowadziłby do wypracowania dobrej praktyki, która mogłaby być skutecznie powielana w kolejnych latach. Jednocześnie nie budziłoby to niepotrzebnych negatywnych emocji społecznych i nie burzyłoby gospodarki finansowej samorządów powiatowych, które mogłyby się na spokojnie przygotować do objęcia obowiązków zarządcy na nowych odcinkach dróg.

Apelujemy również, aby władze Województwa Dolnośląskiego wskazując planowane do przekazania na rzecz powiatów odcinki dróg uwzględniały przede wszystkim stan techniczny tych dróg, gdyż obecnie realizowana polityka może jedynie służyć bogaceniu się Województwa Dolnośląskiego poprzez odciążenie jego budżetu znacznymi kosztami – prowadząc jednocześnie do degradacji finansowej znacznej części powiatów. Bezkrytyczne przyjęcie przedmiotowych odcinków dróg publicznych przez samorządy powiatowe w ich obecnym stanie stanowiłoby bowiem niegospodarność oraz działanie na szkodę jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego – a tym samym stanowiłoby w efekcie końcowym działanie niezgodne z przepisem art. 44 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego zwraca się do Szanownych Państwa Radnych z prośbą o przeprowadzenie wnikliwej analizy przedmiotowego problemu oraz rzetelnej dyskusji nad uchwałą dotyczącą kaskadowego przekazania dróg, a w szczególności apeluje o uwzględnienie w tej dyskusji obiektywnych i uzasadnionych głosów samorządów powiatowych, które przemawiają w obronie słusznych interesów osób zamieszkałych na terenie poszczególnych powiatów, będących jednocześnie mieszkańcami Województwa Dolnośląskiego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*