Absolutorium udzielone

Absolutorium udzielone

w Region

Podczas XI sesji jednogłośnie radni gminy Świdnica zadecydowali o udzieleniu absolutorium dla wójta gminy Świdnica. – To 12, absolutorium z tytułu wykonania przeze mnie budżetu, a 13 w mojej dotychczasowej historii na stanowisku wójta – mówiła Teresa Mazurek.

Głosowanie nad absolutorium poprzedzono rozpatrzeniem sprawozdania i oceny wykonania budżetu gminy Świdnica za rok 2014. Radni uznali, że budżet w roku ubiegłym był racjonalny i gospodarny. Anna Szymkiewicz, skarbnik gminy, przyznała, że prognozowane dochody ogółem w wysokości 55.685.982,36 zł zrealizowano w 52.892.496,29 zł co stanowi 94,98%, a wydatki w 92,91% (planowane wydatki po zmianach – 57.635.644,36 zł, wykonanie – 53.550.491,10 zł). Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 89,87%, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 20,42%. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 5.297.022,41 zł, przy planowanej dodatniej jego wartości 4.204.400,64 zł. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 3.543.928,66 zł, co stanowi 6,7% wykonanych dochodów. Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniował komisje Rady Gminy Świdnica, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek. Pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu za rok 2014 oraz przychylenie się do wniosku o udzielenie absolutorium wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Nad podjęciem uchwały w sprawie udzielania absolutorium głosowało 15 radnych.

W 2014 r. ponad 10 936 213,59 zł (tj. 90% kwoty planowanej) przeznaczono na inwestycje, w tym: 3 026 000 zł na infrastrukturę wodno- kanalizacyjną, 292 000 zł na zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych, 4 606 000 zł na infrastrukturę drogową, 1 038 000 zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 889 000 zł na świetlice wiejskie, 630 000 zł na obiekty sportowe, 288 000 zł, na infrastrukturę oświatową, 64 000 zł na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne, 30 000 zł na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy. Część wydatków inwestycyjnych, tj. 1 867 000 zł zostało przeznaczone na usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu w czerwcu 2013 r. W 2014 roku zrealizowane projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 1,44 mln zł oraz wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 514 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez kulturalnych na terenie gminy. – W ramach zadań bieżących wykonywane były liczne remonty mieszkań komunalnych i socjalnych, świetlic, wiat przystankowych, rowów melioracyjnych oraz dróg gminnych. Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu Gminy Świdnica w 2014 roku w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości i życia mieszkańców – mówiła Teresa Mazurek, wójt gminy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Dożynki i Święto Pieroga

Tradycyjne, Czarnoborskie Dożynki, wielobarwne stoiska ze swojskim jadłem oraz legendarne Dolnośląskie Święto

„Dzikie” dożynki

Sołectwo Czarny Bór zwycięzcą konkursu na najpiękniejszy wieniec powiatowy podczas Dożynek Gminno-

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Festiwal Sera

Po raz kolejny organizatorzy Festiwalu Sera w Dziećmorowicach czyli Centrum Kultury i

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top