Akt oskarżenia dla burmistrza Szczawna

w Aktualności

Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu skierował do tamtejszego sądu akt oskarżenia przeciwko obecnemu Burmistrzowi Miasta Szczawno Zdrój oraz jego Zastępcy, zarzucając im niedopełnienie na przestrzeni szeregu lat (13 – wobec Burmistrza zaś 9 – wobec Zastępcy Burmistrza) obowiązków służbowych, polegające na zaniechaniu rozwiązania umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Szczawno Zdrój a synową Burmistrza, na mocy której opłaty użytkowników dróg za parkowanie w wyznaczonej strefie płatnego parkowania w obrębie ul. Ratuszowej w Szczawnie Zdroju stanowiły przychód osoby fizycznej, zamiast zasilać budżet gminy.

W toku śledztwa ustalono, że niekorzystna dla Gminy umowa została zawarta w dniu 9 grudnia 1997r. przez Gminę Szczawno Zdrój – reprezentowaną przez ówczesnego Burmistrza z Izabelą W. – synową obecnego Burmistrza, który urząd ten pełni czwartą kadencję. Mocą tej umowy danina publiczna jaką stanowią opłaty użytkowników dróg publicznych, przekazano bezprawnie do pobierania osobie fizycznej w zamian za świadczenie wzajemne w kwocie 500 zł, płatne miesięcznie. Umowa ta zawarta została wbrew obowiązującym wówczas przepisom prawa administracyjnego, to jest ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (w stanie prawnym na dzień zawarcia umowy) oraz aktu wykonawczego w postaci rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1994r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych. Zgodnie z tymi przepisami opłaty z tytułu płatnego parkowania stanowiły przychód zarządcy drogi – w niniejszej sprawie był nim Zarząd Gminy.

Pomimo objęcia urzędu w 1998 rok przez obecnego Burmistrza, nie rozwiązał on wskazanej umowy niekorzystnej dla Gminy. Co więcej umowa ta była sukcesywnie przedłużana stosownymi aneksami, ostatnim z 26 listopada 2004r. tym razem na czas nieokreślony. Od 16 grudnia 2002r. wykonywanie zadań określonych w ustawie o drogach publicznych Burmistrz powierzył swojej Zastępcy, która również nie spowodowała rozwiązania zawartej bezprawnie i niekorzystnej dla Gminy umowy i kolejno ją aneksowała.

W toku śledztwa, na podstawie między innymi danych uzyskanych z Urzędu Skarbowego ustalono, że od stycznia 2003r. do 31 marca 2011r. (kiedy umowa została rozwiązana) Izabela W. z tytułu bezprawnej umowy pobrała daninę publiczną w łącznej kwocie 209.622,69 zł, tym samym przyjęto, że Burmistrz i jego Zastępca w wyniku niedopełnienia swoich obowiązków przyczynili się do pozbawienia budżetu Gminy przychodu w takiej właśnie kwocie.

Możliwość przeniesienia dochodów z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania na rzecz podmiotu spoza sektora finansów publicznych wprowadziła dopiero ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o partnerstwie publiczno-prawnym. Nie mniej jednak umowa agencji zawarta w 1997r., zmieniona następnie podpisanymi aneksami, nie mogła być uznana za umowę o takim charakterze gdyż był sprzeczna z zapisami tej ustawy, zwłaszcza w zakresie wyłonienia partnera prywatnego i elementów istotnych umowy.

Za przestępstwo niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego, działanie tym na szkodę interesu publicznego przy jednoczesnym dopuszczeniu się go w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (w tym również przez inną osobę) grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Niniejszym aktem oskarżenia Burmistrzowi Szczawna Zdroju zarzucono również, że w okresie od września 2010r. do października 2011r. bezprawnie odmówił dostępu do informacji publicznej osobie fizycznej w zakresie informacji dotyczących przetargu na utrzymanie terenów komunalnych, porozumienia w przedmiocie dopłaty Gminy do uruchomienia prywatnego basenu, umów zawartych z przedsiębiorcą, przetargów na przebudowę ulic.

Czyn taki stanowi występek przewidziany w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Auto uderzyło w drzewo

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło przed chwilą na
Go to Top