Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

w Aktualności

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę Głuszyca dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu Burmistrz Głuszycy ogłasza nabór wniosków do realizacji projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głuszyca. Nabór wniosków odbędzie się w terminie  do dnia 15 stycznia 2017 r.

Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z: demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia,  wspólnoty mieszkaniowe itp. Dofinansowanie realizowane będzie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty zadania w wysokości 15% pokrywa wnioskodawca, który ubiega się o udział w w/w projekcie. Kwota dofinansowania wyliczana będzie na podstawie  rzeczywistej ilości odpadów potwierdzonej kartą przekazania odpadu. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zostanie dokonane zgodnie z przepisami ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przez wybranego do realizacji tego zadania wykonawcę, z którym Gmina Głuszyca zawrze stosowną umowę  po przyznaniu Gminie środków finansowych z WFOŚiGW. Prace będą wykonywane w terminie lipiec – sierpień 2017 r.

Wzór wniosku i informacje o wyrobach zawierających azbest dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy www.bip.gluszyca.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w pokoju nr 1 lub 23. Bliższe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Udało się!

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF
Go to Top