Dotacja dla Boguszowa – Gorc

w Aktualności

Ponad 80 tysięcy złotych dotacji dotrzymała gmina Boguszów – Gorce z budżetu Województwa Dolnośląskiego na opracowanie projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2016-2020". Przewidywany koszt opracowania dokumentu to kwota 92.050 złotych, z czego 85% stanowić będzie dotacja.

Rewitalizacja ma na celu społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne przekształcenie miasta będącego w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych.Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzedzone zostanie scharakteryzowaniem obecnej sytuacji w gminie i jej otoczeniu, diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych oraz skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych, na podstawie danych statystycznych, badań ankietowych na reprezentatywnej grupie mieszkańców, wywiadów, diagnozą granic obszaru rewitalizacji. Ponad to opracowane zostaną założenia programowe rewitalizacji i jej celów, poprzez przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych z liderami lokalnymi, oraz poprzez konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz wywiadami z Interesariuszami rewitalizacji. Opracowana zostanie wizja wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego wraz z określeniem kierunków działań umożliwiających osiągnięcie celów rewitalizacji. Zostaną również opisane i wprowadzone mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój
Go to Top