Duża kasa za ładny dom

Duża kasa za ładny dom

w Aktualności

Skończyłeś remont lub modernizacje kamienicy? To konkurs dla ciebie. A do wygranie nawet 25 tysięcy złotych. Łączna pula ponad 170 tysięcy złotych. Miasto Wałbrzych ogłosiło właśnie konkurs „Ładny Dom".

O nagrody mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele albo wspólnoty mieszkaniowe, posiadające budynki niewpisane do rejestru zabytków, które ze względu na swe położenie, elementy i detale architektoniczne oraz historię ich użytkowania stanowią cenny obiekt kultury materialnej Wałbrzycha. Podstawą przyznania nagród będą szczególne osiągnięcia remontowe lub modernizacyjne o istotnym znaczeniu dla ekspozycji budynków. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać właściciele lub współwłaściciele budynków, ich zarządy lub zarządcy. Zgłoszeń do nagrody można dokonywać od 1 stycznia do 15 lutego każdego roku poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (ul. Sienkiewicza). Dodatkowych informacji udziela Mariusz Rowiński – Wydział Infrastruktury Miasta – tel. 74 66 55 242.

 

Właściciele budynków, które wpisane są do rejestru zabytków mogą skorzystać z zapisów uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie Gminy Wałbrzych.

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie przez właściciela lub posiadacza zabytku wniosku wraz z :

– potwierdzeniem posiadania tytułu prawnego do zabytku;

– decyzją o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

– pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych będących przedmiotem dotacji;

– kosztorysem ofertowym lub wstępnym prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów.

 

Wniosek na dofinansowanie planowanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych składa się do 28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona.

 

Nagrody (budynki niewpisane do rejestru zabytków) mają formę pieniężną:

I nagroda – do 25 tys zł

Dwie drugie nagrody – do 20 tys. zł każda

Trzy trzecie nagrody – do 15 tys. zł każda

Cztery czwarte nagrody – do 10 000zł każda

Pięć piątych nagród – do 5 000 zł każda.

 

 

Dotacja (zabytki) na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

 • przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przy należności;

 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru,

 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (ul. Sienkiewicza). Dodatkowych informacji udziela Bogumił Gwoździk – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – tel. 74 66 55 305.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy
Go to Top