GDK znów do sprzedaży

GDK znów do sprzedaży

w Aktualności

Niespełna 1 milion 400 tysięcy złotych wynosi cena wywoławcza za były Górniczy Dom Kultury. Obiekt, który jest historią naszego miasta.

Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności budynków i prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych, nieruchomości zabudowanej o powierzchni łącznej gruntu 5885m2 i powierzchni użytkowej budynków 1879m2. położonej w Wałbrzychu przy alei Wyzwolenia 21- 23, oznaczone jako działki nr 192/8, 205 i 206/4 obręb 0027 Wałbrzych – Śródmieście 27, [Księgi Wieczyste nr SW1 W/00033224/5, SW1 W/00025164/7, SW1 W/00038938/8 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu], składająca się z: budynku głównego w zabudowie zwartej, w technologii tradycyjnej, o złożonej bryle i płaskim dachu. W chwili obecnej z całego budynku pozostała jedynie pierzeja północna przylegająca do al. Wyzwolenia. Reszta obiektu została rozebrana. Budynek o czterech kondygnacjach z poddaszem i podpiwniczeniem, stojący na działce nr 205, o powierzchni użytkowej 1069,69 m2 oraz budynek przynależny /przejazd, piwnice i poddasze o powierzchni użytkowej 495,21 m2budynku warsztatowego murowanego z cegły o dwóch kondygnacjach częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 314,04m2, stojący na działce nr 206/4Nieruchomość jest położona na obszarze, dla którego został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha zatwierdzony Uchwałą nr 111/33/98 Rady Miejskiej Wałbrzycha z 11 grudnia 1998r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 4, działki 205, 206/4, 192/8 obręb 27 Śródmieście przy al. Wyzwolenia 21-23 w Wałbrzychu znajdujące się na terenie oznaczonym w/w planie symbolem A UK/Z z przeznaczeniem pod działalność kulturalną.Nieruchomość widnieje w ewidencji zabytków i jest położona na terenie układu urbanistycznego Wałbrzych – Stare Miasto, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 683/Wł (712/683/Wł) decyzją z 8 grudnia 1977r.Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 1 394 384,00 zł netto (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote netto).Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków i opłat dotyczących transakcji kupna.Warunkiem złożenia oferty jest wniesienie wadium.Wysokość wadium ustala się na kwotę: 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).Wadium może być wniesione w pieniądzu, w formie poręczenia bankowego lub gwarancji bankowej. Wadium wpłacane w pieniądzu należy złożyć do 17.09.2010 r. przelewem na konto Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu BZ WBK 49 1090 2271 0000 0001 0629 1996 z dopiskiem "Sprzedaż nieruchomości GDK".Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu (przelewem na konto).Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Sprzedaż nieruchomości GDK" w sekretariacie Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego, pl. Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych do 17.09.2010r. do godz. 15.00.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój
Go to Top