Gmina Świdnica z budżetem na 2016 rok

Gmina Świdnica z budżetem na 2016 rok

w Region

Ponad 62 miliony złotych po stronie dochodów, 65 079 970,33 zł po stronie wydatków, w tym 18 117 851,22 zł stanowić będą wydatki majątkowe. Deficyt gminy do planowanych dochodów szacuje się na poziomie 4,5 %, co daje kwotę 2 788 227 zł. – to budżet gminy Świdnica na 2016 rok, przyjęty jednogłośnie przez radnych Rady Gminy Świdnica VII kadencji.

Radni gminy Świdnica podjęli najważniejszą uchwałę w ciągu roku, czyli uchwałę budżetową. Po wcześniejszym zapoznaniu się z projektem budżetu w czasie posiedzeń komisji tematycznych, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016. Opinia komisji budżetu i finansów do projektu uchwały jest pozytywna. Pragnę dodać, że wielkości budżetowe zostały przedstawione w sposób realny. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami: kredytami i obligacjami. Przyjęte zadania inwestycyjne do realizacji na 2016 rok są zgodne ze strategią gminy Świdnica i jednocześnie przyczynią się do dalszego rozwoju gminy. Mamy nadzieję, iż planowany budżet na rok przyszły będzie zrealizowany w 100% czego pani wójt, kierownictwu i oczywiście nam wszystkim życzymy – mówił Tadeusz Żuberek, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Świdnica. -To już drugi rok kiedy do przestawionego przeze mnie projektu budżetu gminy, komisję nie wniosły uwag. Będzie to budżet trudny, jeżeli chodzi o realizację, ale zarazem ambitnym, ale jesteśmy po to aby takie budżety realizować. Mam nadzieję, ze wszystkie te programy o których mowa była w uchwale budżetowej zostaną uruchomione i że będziemy mogli zrealizować ten budżet w tych zadaniach jakie sobie założyliśmy. Są też i nowe zadanie, z którymi pewnie będziemy musieli się zmierzyć, tj. oświata i opieka społeczna. Oprócz tych zadań inwestycyjnych, o których wiemy, to właśnie oświata jest jeszcze tą niewiadomą, która z pewnością pochłonie z naszego budżetu w 2016 i 2017 roku środki na infrastrukturę i zmianę siedzib naszych szkół, ze względu na nową podstawę programową. Mam nadzieję, że w naszej gminie odbędzie się to bezboleśnie i wdrożenie nowego programu nie pochłonie dużych wydatków inwestycyjnych. Druga sprawa to opieka społeczna i zadania z nią związane, których przybywa z każdym rokiem. Jednak w ślad za tym bardzo często nie idą dodatkowe środki. Stąd też będziemy musieli je opierać na naszym budżecie, ale to też są zadania do wykonania w 2016 r. Życzmy sobie nawzajem realizacji budżetu w 100%, szczególnie tych programów gdzie będziemy aplikować o środki, gdzie będziemy chcieli realizować nowe zadania po to, żeby mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej – mówiła na chwilę przed głosowaniem wójt gminy Teresa Mazurek.

Najwięcej środków w przyszłorocznym budżecie planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą kanalizacyjną, drogową, sportową, oświatową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie wraz z budową przydomowych oczyszczalni, budowę kolejnych dróg, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę obiektu sportowego (krytej pływalni), budowę sali gimnastycznej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz przy współudziale środków z budżetu państwa i budżetu województwa. Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska. Mieszkańcy 33 sołectw w ramach posiadanego funduszu sołeckiego będą mogli wykorzystać 590 292,33 zł. Na modernizację oświetlenia zaplanowanych zostało 334 312,66, przebudowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku Boleścin – Krzczonów 770 tys. zł, budowę i modernizację dróg i chodników w gminie 521,7 tys zł. Najwięcej środków finansowych pochłoną wydatki na gminną oświatę 26 689 626,00 zł oraz pomoc społeczną 7 023 432,00 zł.- dodaje wójt gminy Teresa Mazurek.

W 2016 roku wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 18 117 851,22 zł, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 10 600 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6 790 750 zł.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

O!PLA

Dzień Flagi oraz Święto Konstytucji 3-go Maja tuż, tuż nic więc dziwnego,

Ciekawe zajęcia

Czarnoborski Uniwersytet III wieku uczestniczył w interesujących edukacyjno-przyrodniczych wykładach. Studenci spotkali się
Go to Top