II Forum SOS

II Forum SOS

w Aktualności

Nadal trwają prace nad aktualizacją strategii Dolnego Śląska. Tym razem starostowie spotkali się w Kłodzku, gdzie wyznaczono kierunek rozwoju południowej części województwa. Dyskusję zdominowało zagadnienie infrastruktury w naszym regionie. Starosta wałbrzyski Robert Ławski zaproponował, aby w strategii uwzględni plany inwestycyjne i modernizacyjne zarządców dróg oraz kolei.

Spotkanie było efektem podpisania w lutym br. przez starostów Obszaru Sudeckiego Listu Intencyjnego w sprawie współpracy na rzecz aktualizacji Strategii  Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020, która jest dokumentem promującym rozwój regionalny w szerszej perspektywie wykraczającej poza minimum określane uregulowaniami prawnymi dla samorządu wojewódzkiego. Jej rolą jest także wspieranie samorządów lokalnych w regionie. Do prac nad aktualizacją strategii zostali zaproszeni zarówno partnerzy społeczno-gospodarczy i naukowcy (w tym celu samorząd województwa powołał Dolnośląską Radę Gospodarczą), jak i właśnie fora subregionalne – te ostatnie będące reprezentantami samorządów danego obszaru regionu.

Maciej Zathey dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego przedstawiał harmonogram prac nad strategii: docelowo ma być ona zatwierdzona jesienią br., jednak wcześniej z jej projektem zostanie zapoznana opinia społeczna. Lipiec i sierpień to czas, kiedy będzie można zgłaszać pisemne uwagi. Aby jednak wypracować wnioski do aktualizacji, samorządy muszą dokonać wspólnej analizy mocnych i słabych stron swoich obszarów, określić potencjały i główne czynniki rozwojowe, w subregionie, zidentyfikować bariery problemów w regionie, określić obszary strategiczne, jak i wypracować pożądanych i istotne – wspólne dla obszaru – kierunki działania.

Stąd też istotny na spotkaniu był głos członka zarządu województwa dolnośląskiego dra Jerzego Tutaja, który wyraźnie zaznaczył, że to właśnie przemysł turystyczny mógłby stanowić potencjał obszaru sudeckiego w najbliższych latach, dlatego tak istotna jest współpraca wszystkich podmiotów obszaru sudeckiego w tym zakresie oraz koncentracja działań mających na celu przygotowanie m.in. odpowiedniej infrastruktury. I to właśnie infrastruktura, zarówno drogowa, jak i kolejowa, zdominowała cześć dyskusyjną spotkania. Starostowie bowiem zgodnie podkreślali, iż aby turystyka na ich terenie stała się główną gałęzią gospodarki, niezbędne są dobre połączenia drogowe i kolejowe – modernizacja tych ostatnich, ich zdaniem, jest mało skuteczna. Co więcej, zależałoby im także, aby zarząd województwa wsparł ich w lobbowaniu w sprawie przebiegu planowanej budowy drogi S3 i S8, jak i korzystnych z nimi połączeń. Dlatego też przewodniczący forum Starosta Wałbrzyski Robert Ławski zaproponował, aby na kolejne spotkanie zaplanowane w Kamiennej Górze na koniec marca, zaprosić także zarządców dróg i kolei, gdyż plany budowy i modernizacji połączeń będą miały istotny wpływ na rozwój regionu. Wcześniej jednak, w Jeleniej Górze, odbędzie się spotkanie robocze, na którym wypracowane wnioski zostaną uwzględnione w aktualizacji strategii.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*