II przetarg na Internat

II przetarg na Internat

w Galeria/Gospodarka

Zarząd powiatu wałbrzyskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wałbrzyskiego, położonej w Szczawnie – Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 15,  obręb nr 1 Szczawno Zdrój, KW 29739,  oznaczonej  w  operacie  budynkiem internatu o ewidencji gruntów i budynków  jako działka nr 398 o powierzchni 0,2699 ha, zabudowanej powierzchni użytkowej 689 m2˛ i  kubaturze 4592 m2.

Budynek stanowi zwartą bryłę prostokątną z dobudowaną od strony południowej parterową częścią gospodarczą oraz od strony północnej jednokondygnacyjną jadalnią – dobudówki te są niepodpiwniczone. W podpiwniczeniu budynku znajdują się pomieszczenia kuchenne, magazyny, kotłownia ze składem opału, natryski, w-c oraz pomieszczenie przeznaczone na klub. Na parterze budynku znajduje się jadalnia, szatnia, czytelnia, pomieszczenia biurowe oraz pokoje mieszkalne. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych).
Powyższa nieruchomość była wykorzystana na internat Zespołu Szkól Ceramicznych  w Szczawnie Zdroju, któremu został wygaszony trwały zarząd. W oparciu o posiadane dokumenty nie ma przeszkód prawnych do zbycia przedmiotowej nieruchomości. 
Dla w/w terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczawna – Zdroju przedmiotowa nieruchomość leży w granicach strefy „B” ochrony uzdrowiskowej i górniczej w/s wód leczniczych. Budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 15 ujęty jest w gminnej ewidencji obiektów zabytkowych i podlega ochronie konserwatorskiej. Przed przystąpieniem do remontu lub przebudowy budynku należy zasięgnąć opinii Konserwatora Zabytków. Teren tej działki objęty jest funkcjonalno – przestrzenną strefą „mieszkaniową” z określoną funkcją wiodącą – budownictwo mieszkaniowe oraz towarzyszącą jej funkcją uzupełniającą – podstawowe usługi handlu i rzemiosła oraz inne, nie uciążliwe zarówno dla środowiska przyrodniczego jak i kulturowego.
W związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość , osoba ubiegająca się o jej nabycie, powinna wcześniej zwrócić się o informację na temat możliwości zagospodarowania w/w nieruchomości (decyzja o warunkach zabudowy) do Urzędu Miasta w Szczawnie – Zdroju ul. Kościuszki 17.
Nieruchomość położona jest w granicach terenu górniczego „Szczawno Zdrój” ustanowionego decyzją koncesyjną Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 32/92 z dnia 30.09.1992r dla wydobywania wód leczniczych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r., Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) Minister Środowiska jako właściwy organ koncesyjny, po uwzględnieniu opinii koncesjobiorcy – Uzdrowiska „Szczawno-Jedlina” S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju, dotyczącej omawianej kwestii, nie wnosi zastrzeżeń do zamiaru zbycia w/w nieruchomości. 
Uzdrowisko „Szczawno-Jedlina” S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju poinformowało w ramach opinii, że ewentualna rozbudowa przedmiotowej nieruchomości będzie miała negatywny wpływ na złoże wód leczniczych ze względu na możliwość zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2009r w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, 
Al. Wyzwolenia 24, pokój nr 306 o godz.11.00. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie  w gotówce do dnia 12.11.2009r wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Wałbrzychu numer 29203000451110000000877530 (decyduje data wpływu na konto Starostwa).
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu. W tym przypadku organizator przetargu może również odstąpić od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu , pokrycia kosztów wykonania wyceny nieruchomości  i ogłoszenia w prasie – przed zawarciem aktu notarialnego najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem .   
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu  
z uzasadnionych przyczyn.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji następujące dokumenty:
-dowód wpłaty wadium,
-dowód tożsamości,
-osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna dostarczyć stosowne pełnomocnictwo notarialne lub inny dokument upoważniający do reprezentacji i nabycia nieruchomości. 
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami:
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2004r, 
Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami,
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Dz. U. z 2004r Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami,
O wynikach przetargu strony zostaną powiadomione po jego zamknięciu.
Dodatkowe informacje dot. nieruchomości jak i warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, tel.074 84 60 545, pokój 121 .
Uwaga : pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym przeprowadzony był w dniu 07.09.2009r

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Galeria

Ludzie z pasją

– Lubię czasami poleżeć i oglądać, jak fruwają nad domem – mówi
Go to Top