II przetarg na Kilińskiego

II przetarg na Kilińskiego

w Gospodarka

Zarząd powiatu wałbrzyskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wałbrzyskiego, położonej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1, obręb nr 27 Śródmieście, KW 57815, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 385/8 o powierzchni 0,4772 ha.

Działka zabudowana jest: budynkiem biurowym czterokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, z przybudówkami o łącznej powierzchni użytkowej 2653 m 2 , budynkiem administracyjno-warsztatowym dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 144 m 2 , budynkiem administracyjno-garażowym dwukondygnacyjny o łącznej powierzchni użytkowej 859 m 2 i portiernią o powierzchni użytkowej 14 m2. W środkowej części tej działki wydzielono działkę nr 385/7 na której znajduje się wyremontowany budynek Prokuratury Rejonowej. Przez działkę przebiega nieodpłatna służebność gruntowo-drogowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę gruntu nr 385/8 do działki gruntu nr 385/7 – w pasie ziemi w ciągu pieszo-jezdnym w celu dojścia i dojechania do ulicy Limanowskiego. Cena wywoławcza nieruchomości: 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych złotych). W oparciu o posiadane dokumenty nie ma przeszkód prawnych do zbycia przedmiotowej nieruchomości. Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do zbycia i zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XXIV/210/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29.04.2008r. 1/Obszar użytkowany przez Prokuraturę Rejonową na cele administracyjne i parkingi – do zachowania jak w stanie istniejącym z dopuszczeniem przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu KS na cele parkingowe lub garaż wielopoziomowy dla obsługi zatrudnionych w administracji lub/ i użytkowników sąsiedniej projektowanej galerii handlowo-usługowej przy zachowaniu przepisów szczególnych. Dopuszcza się przyłączenie całego obszaru lub jego części do nieruchomości galerii- porównaj ustalenia w § 15 Uchwały. Istniejąca stacja transformatorowa ( E) do zachowania lub przeniesienia. 2/obsługa komunikacyjna- od strony ul. Limanowskiego i Kilińskiego. 3/dopuszcza się zachowanie i rozbudowę obiektów administracyjnych przy zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu i nieprzekraczaniu istniejącej wysokości zabudowy. Zaleca się zachowanie istniejącej bramy przejazdowej; 4/ dopuszcza się zastąpienie istniejącej zabudowy nowymi obiektami związanymi z projektowaną galerią handlowo-usługową lub/i o funkcjach określonych w ust.1. Ustala się gabaryty projektowanej zabudowy – jak w §15 ust.8 z zastrzeżeniem ust. 6 Uchwały; 5/ dopuszcza się dokonywanie podziałów, w szczególności dla wydzielenia ciągu pieszego (KP) i terenu garażu wielopoziomowego (KS); 6/ na terenie (KS) dopuszcza się realizację garażu wielopoziomowego o nieprzekraczalnej wysokości określonej przez wysokość zabytkowego budynku Limanowskiego 7 usytuowanego na obszarze 3M,U,UC; 7/ po ustaleniu lokalizacji wjazdu od strony ul. Limanowskiego wymaga się nasadzenia szpaleru ozdobnej zieleni wysokiej wzdłuż granicy obszaru od strony ulicy; 8/ dopuszcza się poszerzenie ul. Kilińskiego poprzez przyłączenie do jej pasa drogowego terenów leżących w sąsiedztwie działek nr 375 i 386/4. Całość w/w Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu , pok. Nr 121 Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2009r w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, pokój nr 306 o godz.13.00. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie w gotówce do dnia 12.11.2009r wadium w wysokości 550.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Wałbrzychu numer 29203000451110000000877530 (decyduje data wpływu na konto Starostwa). Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu. W tym przypadku organizator przetargu może również odstąpić od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu , pokrycia kosztów wykonania wyceny nieruchomości i ogłoszenia w prasie – przed zawarciem aktu notarialnego najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem . Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji następujące dokumenty: -dowód wpłaty wadium, -dowód tożsamości, -osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna dostarczyć stosowne pełnomocnictwo notarialne lub inny dokument upoważniający do reprezentacji i nabycia nieruchomości. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami:•  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2004r, Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami, •  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Dz. U. z 2004r Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami, O wynikach przetargu strony zostaną powiadomione po jego zamknięciu. Dodatkowe informacje dot. nieruchomości jak i warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, tel.074 84 60 545, pokój 121 . Uwaga : Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym przeprowadzony był w dniu 09.09.2009r

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top