Kolejny przetarg na byłe CKU

Kolejny przetarg na byłe CKU

w Galeria/Gospodarka

Zarząd powiatu wałbrzyskiego ogłosił kolejny przetarg na sprzedaż budynku, byłego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.990.000 złotych. Zdjęcia obiektu poniżej.

Zarząd powiatu wałbrzyskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wałbrzyskiego, położonej w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 88,  obręb nr 33 Podgórze, KW 25194, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków  jako działka nr 644/1 o powierzchni 0,6155 ha, zabudowanej dwoma budynkami.

Jeden jest trzykondygnacyjnym podpiwniczonym budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 1872 m˛ i kubaturze 11330 mł. Drugim budynkiem na działce jest budynek gospodarczy (pełni rolę składu materiałów i warsztatu) o powierzchni użytkowej około 90,75 m˛ i kubaturze 638 mł, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny.Cena wywoławcza nieruchomości: 1.990.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).Powyższa nieruchomość była wykorzystana na Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu, któremu został wygaszony trwały zarząd. W oparciu o posiadane dokumenty nie ma przeszkód prawnych do zbycia przedmiotowej nieruchomości. Dla w/w terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha przedmiotowa nieruchomość leży w jednostce urbanistycznej „K"- Podgórze, na terenie obszaru oznaczonego symbolem K 2.0, o następujących zapisach :- uwarunkowania rozwoju: istniejąca zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna,- kierunki zagospodarowania przestrzennego: utrzymania obecnej funkcji terenu, wymagane działania rehabilitacyjne w zakresie utrzymania zabudowy.W związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość , osoba ubiegająca się o jej nabycie, powinna wcześniej zwrócić się o informację na temat możliwości zagospodarowania w/w nieruchomości (decyzja o warunkach zabudowy) do Urzędu Miasta w Wałbrzychu, Wydział Rozwoju Miasta, ul. Matejki 1.Przetarg odbędzie się w dniu 15.02.2010r w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, pokój nr 306 o godz.12.00. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie w gotówce  do dnia 10.02.2010r wadium w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Wałbrzychu numer 29203000451110000000877530 (decyduje data wpływu na konto Starostwa).Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu. W tym przypadku organizator przetargu może również odstąpić od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu ,pokrycia kosztów wykonania wyceny nieruchomości  i ogłoszenia w prasie – przed zawarciem aktu notarialnego najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem .

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu  z uzasadnionych przyczyn.Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji następujące dokumenty:-dowód wpłaty wadium,-dowód tożsamości,-osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna dostarczyć stosowne pełnomocnictwo notarialne lub inny dokument upoważniający do reprezentacji i nabycia nieruchomości. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami:ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2004r, Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami,rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Dz. U. z 2004r Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami,O wynikach przetargu strony zostaną powiadomione po jego zamknięciu.Dodatkowe informacje dot. nieruchomości jak i warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, tel. 74 84 60 545, pokój 121 .Uwaga :  pierwszy przetarg w dniu 08.09.2009r i drugi przetarg w dniu 16.11.2009r. zakończyły się wynikiem negatywnym 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Galeria

Ludzie z pasją

– Lubię czasami poleżeć i oglądać, jak fruwają nad domem – mówi
Go to Top