Konfrontacja - starcie pierwsze

Konfrontacja – starcie pierwsze

w Aktualności

Trwa spór pomiędzy miastem i spółką Aqua – Zdrój, a Budopolem. W grę wchodzą miliony złotych za budowę kompleksu rekreacyjno – sportowego. Każda ze stron powołuje się na swoje dokumenty, opinie i ekspertyzy. Kto wygra? Zdecyduje najprawdopodobniej sąd. Dużo bowiem wskazuje na to, że to na właśnie na wokandzie znajdzie finał ten konflikt. Trudno dzisiaj powiedzieć, która strona ma rację Dlatego zestawiamy ze sobą każdą z nich. Poniżej przedstawiamy część odpowiedzi udzielonych przez spółkę Aqua – Zdrój (na zadane przez nas pytania), konfrontując je z informacjami, które pojawiły się w dokumentach, do jakiś dotarliśmy. Kolejne niebawem.

Pytanie

– Czy spółka miała jakiekolwiek opóźnienie w opłacie za jakąkolwiek fakturę dla wykonawcy? Jeśli tak z czego to wynikało, ile dni spóźnienia, za co była faktura?

Odpowiedź Aqua – Zdroju

Od lipca 2010 r. do sierpnia 2012 r. Spółka zrealizowała terminowo, bez żadnych opóźnień, 20 faktur na rzecz Wykonawcy na łączną kwotę 43 126 549,45 zł. Jedyne przesunięcie terminu zapłaty (w lutym 2012 r.) wynikało z winy Wykonawcy, który przedłożył fakturę niekompletną, bez wymaganych dokumentów".

Informacje, do których dotarliśmy

Faktycznie jedna z faktur była przesłana po terminie jednak zdaniem drugiej strony „zwłoka Zamawiającego dotyczyła bezspornej faktury Wykonawcy".

Pytanie

Czy jakaś działka/działki, które były zabezpieczeniem kwoty gwarantowanej są obciążone prawami osób trzecich?

Odpowiedź Aqua – Zdroju

„Wszystkie działki, które były zabezpieczeniem kwoty gwarantowanej nie są obciążone prawami osób trzecich z tytułu hipoteki (Dział IV). Służebność (Dział III) w żadnym stopniu nie wpływa na możliwość dysponowania działkami jako zabezpieczeniem kwoty gwarantowanej".

Z naszych informacji wynika, że Budopol kwestionuje, że

„działki nr 71/1, 71/4, 74/3, KW nr SW1W/00025033/0 – obciążenia w postaci ograniczonych praw rzeczowych (Dział III), w tym: nieodpłatna służebność stadionu piłkarskiego, nieodpłatna służebność gruntowa drogowa, odpłatna nieograniczona bezterminowa (nie dłużej jednak niż na czas eksploatacji urządzeń) służebność przesyłu; działka nr 73/2 (w wyjaśnieniach błędnie jako 73/1), KW nr SW1W/00047063/9 – obciążenia w postaci ograniczonych praw rzeczowych (Dział III), w tym: nieodpłatna służebność stadionu piłkarskiego i nieodpłatna służebność gruntowa drogowa; działka nr 73/1, KW nr SW1W/00042255/7 – obciążenie w postaci ograniczonego prawa rzeczowego (Dział III), tj. nieodpłatna służebność stadionu piłkarskiego. W ocenie Wykonawcy, szczególnie służebność stadionu piłkarskiego jest istotnym obciążeniem nieruchomości, istotnie rzutującym na ich wycenę. Zatajenie takiej informacji przez Zamawiającego, w toku starań o pozyskanie gwarancji, stanowi niewątpliwe naruszenie prawa w rozumieniu wyżej przywołanych zapisów umów z BRE Bankiem i WD".

Pytanie

W jakich przypadkach – zgodnie z podpisaną umową (z bankiem)- bank ma możliwość wstrzymania przekazu środków dla spółki Aqua – Zdrój?

Odpowiedź Aqua – Zdroju

„Są to standardowe warunki określane w typowych umowach kredytowych. Ze szczegółowymi i pełnymi zapisami umowy kredytowej z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. można się zapoznać w powszechnie dostępnym Biuletynie Informacji Publicznej na naszej stronie internetowej (http://bip.aqua-zdroj.pl/userfiles/file/3/Umowa-kredytu.zip).

Tutaj najprawdopodobniej jest zgodność obu stron. Wykonawca podkreśla jednak następujący zapis:

„Bank może odmówić uruchomienia poszczególnych transz kredytu jeśli zaszły okoliczności, które stwarzają zagrożenie dla terminowej spłaty (tak §5 pkt 10 ppkt 2) umowy kredytu. Bank może również wypowiedzieć Zamawiającemu umowę kredytu w sytuacji utraty zdolności kredytowej albo w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy kredytowej. Ponadto, w umowie z BRE Bankiem Zamawiający zobowiązał się, że przez cały czas trwania kredytu, aż do jego spłaty, będzie działał zgodnie z prawem oraz terminowo wywiązywał się ze wszelkich umów. Analogiczne obowiązki Zamawiającego oraz uprawnienia WD zostały określone w 2 umowie o dofinansowanie, gdzie m.in. silny nacisk położono na obowiązki w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych (vide §19 umowy o dofinansowanie). Tym samym, do okoliczności upoważniających BRE Bank lub WD do wstrzymania dalszego finansowania Budowy, lub nawet do wypowiedzenia umów (o kredyt i o dofinansowanie)". Zdaniem Wykonawcy takie okoliczności nastąpiły.

Pytanie

– Jakie środki (w jakiej wysokości) posiada „fizycznie" spółka Aqua – Zdrój na swoim koncie?

Odpowiedź Aqua – Zdroju

„ Spółka posiada pełne zabezpieczenie finansowe pozostałej do ukończenia część inwestycji, tj.:

Saldo kredytu do wykorzystania: 29.441.397,49 PLN, Saldo dotacji do wykorzystania: .546.066,33Środki własne: 1.012.536,18. Ogółem: 36.000.000 PLN.

Z informacji, do których dotarliśmy wynika, że:

W ocenie drugiej strony oświadczenie o „posiadaniu środków finansowych w wysokości gwarantującej zapłatę całości ustalonego umową wynagrodzenia" jest w bezpodstawne. Nie są to z pewnością środki znajdujące się w posiadaniu Inwestora, tj. na rachunkach AQUA-ZDR0J Sp. z o.o. Ma ona jedynie roszczenie o ich wypłatę w oparciu o warunki kredytu udzielonego przez BRE Bank i umowę o dofinansowanie z RPO. Przekazanie dalszych środków zarówno przez Instytucję Zarządzającą RPO WD, jak i Bank j e s t warunkowane szeregiem przesłanek i może być wstrzymane w każdej chwili w przypadkach, o których mowa w zawartych przez Zamawiającego umowach".

Pytanie

– Czy pracownicy, zarząd spółki kiedykolwiek publicznie informował o grożącej spółce upadłości, możliwości ewentualnej upadłości, kłopotach finansowych etc.?

Odpowiedź Aqua – Zdroju:

„Sytuację finansową Spółki określają dostępne publicznie informacje na stronach KRS (sprawozdanie finansowe za lata poprzednie, tj. rachunek zysków i strat oraz plan rzeczowo – finansowy na 2012 rok) i wskazują na stabilną sytuację finansową oraz pełne zabezpieczenie finansowe realizowanej inwestycji, więc tylko takie informacje były publicznie prezentowane przez Zarząd Spółki i jej pracowników".

Informacje, do których dotarliśmy, na które może powoływać się druga strona:

Notatka służbowa z dnia 13.03.2012 r (podpisana przez kierownika projektu). Obecni na spotkaniu (wg dokumentu): Bogdan Stanek-Aqua Zdrój, Krzysztof Bebyn – P.B-U BUDOPOL S.A., Maciej Jasiński – P.B-U BUDOPOL S.A.

„W trakcie spotkania na budowie Centrum Turystyczno – Sportowego „Aqua Zdrój" w Wałbrzychu w biurze Kierownika Projektu w dniu 13 marca 2012 roku Pan Prezes Bogdan Stanek reprezentujący Spółkę Celową Aqua Zdrój oznajmił, iż rozpoczęcie spłaty zaciągniętego przez Spółkę Celową kredytu na przedmiotową inwestycję musi nastąpić w sierpniu 2012 roku. Pan Prezes Bogdan Stanek stwierdził ponadto, iż reprezentowana przez niego spółka nie posiada środków na spłatę w/w kredytu oraz nie wie w jaki sposób je pozyskać. Brak takich środków doprowadzi spółkę do ogłoszenia upadłości, co uniemożliwi dokończenie prowadzonej inwestycji".

Notatka służbowa z dnia 23.08.2012r (podpisana przez kierownika projektu). Obecni na spotkaniu (wg dokumentu): Bogdan Stanek – Aqua Zdrój, Eliana Trybuchowska-Aqua Zdrój, Edward Schwarz – Budopol, Józef Gramza – Budopol, Krzysztof Bebyn – Budopol, Maciej Jasiński – Budopol, Wojciech Jakszycki – Grontmij, Joanna Szczepańska – Grontmij, Robert Musiał – Miastoprojekt Wrocław, Dominik Kowalski – Miastoprojekt Wrocław

„W dniu 23 sierpnia 2012 roku po spotkaniu na budowie Centrum Turystyczno – Sportowym Aqua Zdrój pomiędzy Panem Prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem, a wymienionymi powyżej osobami Prezes Spółki Celowej Aqua Zdrój Pan Bogdan Stanek oznajmił, że reprezentowana przez niego spółka jest w tragicznej kondycji finansowej i istnieje duże prawdopodobieństwo, że w niedługim czasie będzie zmuszona ogłosić upadłość".

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Pomoc dla pszczelarzy

Do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR

„Noc Świętojańska” pod Dzikowcem
Go to Top