Minimalne zakupy i remonty

Minimalne zakupy i remonty

w Region

Dochody w wysokości 48,3 miliona złotych. W tym: majątkowe w kwocie 5,08 mln zł i bieżące 43,2 mln zł . Spadek dochodów o 2,36 mln zł. tj. o 4,7%. (w porównaniu z rokiem 2011). Tak wygląda przyjęty przez radę gminy Świdnica projekt budżetu na 2012 rok.

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i tym razem rada gminy jednomyślnie przyjęła uchwałę budżetową gminy Świdnica na 2012 rok. W nowym roku budżetowym planuje się wydatki na inwestycje w wysokości 23% planowanych wydatków budżetu gminny. – Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy unijnych, Funduszu Ochrony Środowiska, dotacji z budżetu państwa – mówił przed uchwaleniem budżetu przewodniczący komisji budżetu i finansów, Janusz Maruda. – Dziękuję za szybką i sprawną pracę nad przyszłorocznym budżetem. Z pewnością będziemy kontynuować proces inwestycyjny, zachowując proporcje z lat poprzednich, tj. 2010 i 2011 r. Jednakże będzie to także budżet ostrożnościowy ze względu na sytuację ekonomiczną jaką możemy obserwować w kraju. Życzę pomyślnego Nowego Roku i dobrej współpracy, która będzie służyła mieszkańcom gminy – podkreślała wójt Teresa  Mazurek. W budżecie Gminy Świdnica na 2012 rok planuje się dochody w wysokości ponad 48 milionów złotych, w tym: dochody majątkowe w kwocie 5,08 mln zł i dochody bieżące 43,2 mln zł . W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2011, szacuje się spadek dochodów o 2,36 miliona złotychln zł. tj. o 4,7%. Zmniejszenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim wyczerpaniem funduszy unijnych z przeznaczeniem na inwestycje jakie planowane były na lata 2007-2012. Ponadto na wielkość planowanych dochodów wpływ będzie miała zmniejszona część wyrównawcza subwencji ogólnej, ponieważ w roku 2010 gmina uzyskała wyższy wskaźnik dochodów własnych na 1 mieszkańca. Aby móc kontynuować obraną strategię rozwoju gminy, planowane jest utrzymanie dotychczasowego poziomu wydatków majątkowych. W nowym roku budżetowym na zadania inwestycyjne przeznaczonych zostanie 11,08 miliona złotych, co stanowić będzie 23% planowanych wydatków budżetu gminy. W 2010 r. dzięki wykorzystaniu ponad 11,7 miliona złotych unijnych funduszy, w ramach RPO WD gmina zakończyła proces wodociągowania gminy. Zgodnie z Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową na przyszły rok zaplanowano dalszą rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej, budowę kolejnych dróg i budynku komunalnego w Pszennie, termomodernizację placówek oświatowych, budowę i modernizację świetlic wiejskich w ramach programu PROW „Odnowa i rozwój wsi". Niestety nie odbędzie się również bez cięć. W przyszłorocznym budżecie o ponad 2 miliony złotych zmniejszono wydatki bieżące, ograniczając zakupy i remonty do minimum. Nie będzie to miało jednak bezpośredniego wpływu na jakość wykonywanych zadań bieżących gminnego samorządu. Gmina Świdnica przygotowuje się również do proponowanych zmian przez Ministra Finansów, dot. ograniczenia planowanego deficytu na rok 2012.

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Wakacje z Centrum Kultury

Szaleństwo w Śląskim Wesołym Miasteczku, tańce w Indiańskiej Wiosce, spotkanie z gigantycznymi
Go to Top