Muszą opuścić nasz teren

Muszą opuścić nasz teren

w Region

Blisko 60 cudzoziemców pracujących nielegalnie w Polsce zatrzymali kilka dni temu funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej. Pracodawca zatrudniający 55 obywateli Ukrainy, Mołdawi i Białorusina nie wypełnił specjalnego oświadczenia potwierdzające zatrudnienie obcokrajowców.

Mężczyźni pracowali przy sortowni i pakowaniu warzyw i owoców w jednej z firm w powiecie lubińskim(dolnośląskie). Podczas kontroli, okazało się, że termin w dokumentacji związanej z powierzeniem wykonywania pracy cudzoziemcom jest rozbieżny z terminem w oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy. Stwierdzono, że osoby pracowały w tym przedsiębiorstwie kilka a nawet kilkanaście dni wcześniej,niż mogły tam podjąć pracę. W wyniku dalszej kontroli stwierdzono, że to pracodawca nie dopełniłformalności związanych z zalegalizowaniem wykonywania przez nich pracy. Odpowiednio wcześnie nie zarejestrował oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy we właściwym urzędzie. Wobec pracodawcy, w związku z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców, zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.W myśl przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. grozi mu kara grzywny nie mniej niż 3.000 zł. Zgodnie z tym przepisami ukarana może zostać każda osoba powierzająca nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca, czyli zarówno pracodawca,jak również osoba fizyczna, która zawarła z cudzoziemcem umowę o dzieło. Pobyt cudzoziemców na terytorium naszego kraju był legalny, jednakże z tytułu wykonywania pracy nielegalnie, zostało wszczęte wobec nich postępowanie administracyjne. W związku z naruszeniem art. 120 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostali pouczeni. Natomiast naruszając przepisy ustawy o cudzoziemcach, wszyscy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do opuszczenia Polski w terminie do 7 dni.Wydanie takiej decyzji skutkuje rocznym zakazem ponownego wjazdu do naszego kraju. To nie pierwszy przypadek ujawnienia zatrudniania cudzoziemców przez pracodawców, którzy nie wywiązali się ze wszystkich zobowiązań wobec swoich pracowników. Funkcjonariusze SOSG podczas kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców spotykają się z przypadkami braku umów pomiędzypracodawcą a pracownikiem oraz brakiem zarejestrowanych przez pracodawcę przyrzeczeń w urzędzie pracy.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjachrynku pracyArt. 120. 1. Kto powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę, o którym mowa w art. 88, lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

2. Cudzoziemiec, który wykonuje pracę bez zezwolenia, o którym mowa w art. 88, lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż 1.000 zł.

USTAWA z dnia 13.06.2003r. o cudzoziemcach Art. 88. 1. Cudzoziemcowi wydaje się decyzję o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:1) przebywa na tym terytorium bez wymaganej wizy, zezwolenia nazamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwoleniana pobyt rezydenta długoterminowego WE;2) wykonywał pracę niezgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. opromocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo podjął działalnośćgospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie wRzeczypospolitej Polskiej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Kolejne drogi do remontu

Droga do gruntów rolnych w Grzędach Górnych zostanie poddana przebudowie na długości

W trosce o bezpieczeństwo

Grupa Sudecka GOPR  przeprowadzała cykl ćwiczeń w zakresie ewakuacji i transportu ludzi,
Go to Top