Na nich zawsze można liczyć

w Boguszów Gorce

Pełniący funkcję burmistrza Boguszowa-Gorc  Krzysztof Kumorek, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Urbaniak oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu st. bryg. Krzysztof Szyszka podziękowali druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie Gorcach OSP w Gorcach, za poświęcenie i zaangażowanie w ratowanie zdrowia, życia oraz mienia mieszkańców Boguszowa-Gorc. Okazją był przypadający na 4 maja Dzień Strażaka.

Szczególne podziękowania otrzymali strażacy i druhowie uczestniczący w akcji ratowniczej w dniu 5 kwietnia 2021 roku, podczas której uratowali życie 2 letniego chłopca. – Życzymy Wam zawsze bezpiecznej służby,  szczęśliwych powrotów z akcji. Niech Święty Floriana otacza Was i Wasze Rodziny nieustającą opieką. Wyrazy uznania dla Waszej odwagi, profesjonalizmu i rzetelności w codziennej służbie – mówili przedstawiciele miasta.

Jednostki OSP jako organizacje pozarządowe, funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej stanowią ważny element krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) bezpieczeństwa państwa. Współpraca w ramach ww. systemu to przede wszystkim współdziałanie podczas akcji ratowniczych na terenie kraju z udziałem specjalistów, grup ratowniczych, przygotowanie wspólnych programów szkoleniowych dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy, stosowania podstawowych technik ratowniczych, tworzenie programów informujących o zagrożeniach katastrofami, klęskami żywiołowymi, pożarami i innymi zagrożeniami spowodowanymi siłami przyrody lub działalnością człowieka, a także udostępnianie pozostających w dyspozycji zasobów na potrzeby akcji ratunkowych i szkoleń. Do głównych zadań realizowanych przez jednostki OSP, w tym w ramach KSRG należy: gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne, w szczególności na drogach, ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt oraz zagrożonego mienia,    oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych, prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym podczas powodzi, usuwanie skutków zdarzeń w szczególności po przejściu anomalii pogodowych i udzielanie pomocy socjalnej poszkodowanym. Ochotnicze straże pożarne ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swego działania (miasta i gminy) lub wspomagają sąsiednie obszary w ramach odwodów operacyjnych lub uzgodnień o pomocy wzajemnej.

Włączenie jednostki OSP do KSRG uwarunkowane jest osiągnięciem przez nią wymaganych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej standardów wyposażenia i wyszkolenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, co pozwala na realizację samodzielnych działań ratowniczych. Włączenie jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzedzone jest zawarciem porozumienia między właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, tą jednostką a wójtem gminy, burmistrzem lub prezydentem – w przypadku ochotniczych straży pożarnych.

Do systemu może być włączona także jednostka, która jest wyposażona i której ratownicy są wyszkoleni na poziomie pozwalającym na realizację specjalistycznych czynności ratowniczych, jeżeli jej działalność ma zastosowanie w warunkach przewidzianych w planie ratowniczym. Oceny tych warunków dokonuje właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) i komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, każdy w zakresie swojej właściwości.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Boguszów Gorce

Zachodnia wyremontowana

Zakończyła się bardzo ważna dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, a szczególnie gminy Boguszów-

Zachodnia wyremontowana

Zakończyła się bardzo ważna dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego a szczególnie gminy Boguszów-

MAN dla druhów z Gorc

Na terenie Centrum Kulturalno – Kongresowym „Witold” w Boguszowie-Gorcach odbyło się uroczyste

„Noc Świętojańska” pod Dzikowcem
Go to Top