Ogłoszenie o naborze na stanowisko

w Aktualności/Powiat

Starosta Wałbrzyski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTOR W WYDZIALE INFRASTRUKTURY POWIATU I OCHRONY ŚRODOWISKA

Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 20 –24 58-300 Wałbrzych

I. Wymagania niezbędne dla kandydata:

1.wykształcenie wyższe/średnie techniczne,
2.3-letni staż pracy, preferowany na podobnym stanowisku,
3.obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z2019, poz.1282);
4.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5.niekaralność  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  umyślne przestępstwo skarbowe.
6.Znajomość przepisów prawa z zakresu:
1)dróg publicznych,
2)szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
3)prawa budowlanego,
4)zamówień publicznych,
5)finansów publicznych,
6)samorządu powiatowego,
7)Kodeksu postępowania administracyjnego,
8)Umiejętność  obsługi  komputera,  m.in.  w zakresie  edytora  tekstów  i  arkuszy kalkulacyjnych oraz urządzeń biurowych.

II. Wymagania dodatkowe:

1.prawo jazdy kat. B.
2.umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy z zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:

realizacja zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, w tym:
1.planowanie  i  rozliczanie  inwestycji  oraz  opracowywanie  założeń  do  budżetu dotyczących inwestycji drogowych,
2.przygotowanie materiałów niezbędnych do rozpoczęcia przyszłych inwestycji drogowych,
3.przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia i przekazywanie dokumentacji przetargowych pracownikowi  odpowiedzialnemu  za  realizację  zadań  związanych  z  obsługą  zamówień publicznych w Starostwie,
4.weryfikacja   kosztorysów  ofertowych  pod  względem  zgodności  z  warunkami  przetargu i specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
5.przygotowywanie  materiałów,  wniosków  i  pozyskiwanie  uzgodnień,  opinii  oraz  decyzji administracyjnych wymaganych na etapie realizacji robót w tym przygotowywanie wniosków i wystąpień o dotacje,
6.odbiór  i  weryfikacja  uzyskanych  opracowań,  sprawdzanie  ich  kompletności  i  zgodności z zamówieniami oraz wymogami uzgodnień branżowych,
7.nadzór nad realizacją zadań w tym monitorowanie rzeczowej i finansowej realizacji umów,
8.uczestnictwo  w  odbiorach  wykonywanych  robót  i  przejmowaniu  ich  do  eksploatacji, sprawdzenie  kosztów  robót  budowlanych,  wycen,  kalkulacji,  rozliczanie  robót  z  środków własnych i dotacji,
9.weryfikacja  kosztów  realizacji  pod  względem  zgodności  z  umową  i  prawidłowości zastosowania cen,
10.przygotowywanie dokumentów oraz przekazywanie inwestycji do użytkowania,
11.przygotowywanie bieżących informacji dot. prowadzonych zadań,
12.przestrzeganiem procedur ustawy prawo zamówień publicznych,
13.prowadzeniem prawidłowego obiegu dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1.stanowisko administracyjno-biurowe,  dla  którego  w  zakresie  podstawowych  zadań wynikających  dla  Wydziału  Infrastruktury  Powiatu  i  Ochrony  Środowiska  w  Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu uwzględnia się pracę w terenie,
2.budynek  nie  jest przystosowany  dla osób niepełnosprawnych ruchowo,  podjazd do budynku jest przy wejściu głównym,
3.praca jednozmianowa w wymiarze pełnego etatu, w równoważnym systemie czasu pracy
4.praca przy komputerze powyżej 4 godzin

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA TUTAJ

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*