Rodzina plus 3

w Aktualności

Preferencje przy przydziale nowych mieszkań komunalnych, bezpłatne, szkolne podręczniki dla dzieci (szkoły podstawowej), pierwszeństwo przy przyjmowaniu dzieci do miejskich żłobków i przedszkoli czy bezpłatny wstęp dla dla dzieci do instytucji miejskich. To tylko część korzyści w projekcie programu „Rodzina 3 Plus", który przygotowało miasto Wałbrzych. Konsultacje w tej sprawie potrwają przez miesiąc do 21 marca br.

Ideą przedsięwzięcia jest wprowadzenie zintegrowanego systemu preferencji dla wałbrzyskich rodzin wielodzietnych – składających się co najmniej z jednego rodzica oraz mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci, w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w dostępie do usług miejskich instytucji oraz jednostek podległych Miastu tj. spółek miejskich, instytucji kultury oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych. Do programu zostaną zaproszone inne podmioty, w tym z sektora prywatnego, świadczące usługi na terenie Wałbrzycha – Partnerzy Programu.

W Wałbrzycha zamieszkuje około 1600 rodzin, w których na utrzymaniu pozostaje troje i więcej dzieci, w tym rodzin w których wychowuje się czworo i więcej jest ok 350. Daje to w sumie kilka tysięcy osób, które będę mogły być objęte programem. Do udziału w programie będą mogły przystąpić rodziny spełniające następujące kryteria:

– w rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci do 18. roku życia, lub w przypadku dzieci uczących się lub studiujących – do 24 roku życia. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko lub dzieci,

– dzieci pozostają na utrzymaniu co najmniej jednego z rodziców,

– rodzina posiada adres zameldowania pod wspólnym adresem,

– rodzina wyrazi chęć uczestniczenia w programie poprzez złożenie wniosku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, który dokona jego weryfikacji pod względem spełnienia wyżej wymienionych, formalnych warunków.

Należy podkreślić, iż udział w programie nie będzie uzależniony od kryterium dochodowego bądź majątkowego, stąd też wszystkie osoby spełniające kryteria będą mogły stać się adresatami projektu. Osoby, które wezmą udział w Programie otrzymają wydawane przez Urząd Miejski, imienne karty „Rodziny 3 Plus" nadające następujące uprawnienia:

– bezpłatne przejazdy publiczną komunikacją miejską dla dzieci (bez osób dorosłych)

– preferencje przy przydziale nowych mieszkań komunalnych,

– bezpłatne, szkolne podręczniki dla dzieci (szkoły podstawowe),

– pierwszeństwo przy przyjmowaniu dzieci do miejskich żłobków i przedszkoli,

– bezpłatny wstęp dla dla dzieci do instytucji miejskich.

Preferencje w cenach oferowanych przez instytucje kultury zostaną wprowadzone na drodze modyfikacji ich cenników, dokonane przez dyrektorów, a w przypadku spółek miejskich – przez ich organy zarządzające. W przypadku cen biletów komunikacji miejskiej, stosowne zmiany zostaną wprowadzone w tzw. uchwale biletowej Rady Miejskiej Wałbrzycha tj. uchwale nr XXI/12/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie taryf opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych z późniejszymi zmianami, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Na witrynie internetowej Urzędu Miejskiego utworzona została zakładka pn. Wałbrzyska Karta „Rodzina 3 Plus", na której zamieszczone będą wszystkie informacje niezbędne dla osób wyrażających chęć partycypacji w Programie. Koordynatorem Programu Kierownik Biura Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych, Jan Jędrasik – tel (074) 66-55-117.

Od dzisiaj ruszają konsultacje, w ramach których mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do programu na adres email: rodzina@um.walbrzych.pl. Konsultacje potrwają przez miesiąc do 21 marca br.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Pomoc dla pszczelarzy

Do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR

„Noc Świętojańska” pod Dzikowcem
Go to Top