Rynek pracy i polityka społeczna

Rynek pracy i polityka społeczna

w Aktualności

Coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, a mimo zmniejszających się stale środków na wspomaganie przedsiębiorców, wcale nie maleje liczba zatrudnianych przez nich osób. W polityce społecznej czekają nas duże zmiany – dotyczące głównie pieczy zastępczej oraz kształtu placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których docelowo może zamieszkiwać nie więcej niż czternastu podopiecznych.

Celem trzeciego już spotkania z cyklu ,,Rozwój powiatu wałbrzyskiego w nowej perspektywie finansowania UE" było omówienie dostępnych instrumentów rynku pracy, efektywności działań na rzecz zatrudnienia i polityki społecznej, a także rozpoczęcie dyskusji na temat kierunków zmian w tym zakresie. Augustyn Skrętkowicz Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego, witając prelegentów, przedstawicieli gmin, instytucji oraz osoby zainteresowane tematyką podkreślał, że wnioski z dyskusji, jakie będą miały miejsce po zaplanowanych prelekcjach, będą niezwykle istotne, bowiem posłużą do konstruowania Strategii Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2020.

W części poświęconej rynkowi pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka – poseł RP i przewodnicząca stałej podkomisji do spraw rynku pracy, omówiła kierunki zmian w polityce unijnej i krajowej, podkreślając, że przyszedł czas na zmianę ustawy o promocji zatrudnienia. Posłanka wspomniała również o wyzwaniach, które stoją przed Polską w najbliższych latach: – Problem, z którym będziemy zmuszeni się zmierzyć, to wciąż niekorzystne tendencje demograficzne i zmniejszająca się liczba osób podejmujących pracę, a także problemy związane z emigracją i migracją, zwłaszcza tą nielegalną. Justyna Piasecka – z-ca dyrektora ds. rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przedstawiła sytuację rynku pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na podstawie wyników z ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok:  – Pod względem liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne, początek roku 2012 w stosunku do poprzedniego jest nieco gorszy. Tendencje na lokalnym rynku pracy są – podobnie jak w kraju – coraz bardziej niekorzystne dla osób w przedziale wiekowym 25-34 lat, poprawia się zaś sytuacja w grupie wiekowej 45-54 lat – mówiła.  Dodała, również, że z badań PUP-u wynika, iż mniej więcej jedna trzecia osób bezrobotnych nie jest zainteresowana podjęciem pracy, choć pocieszający jest fakt poprawy tegoż wskaźnika z każdym rokiem. Celem PUP w Wałbrzychu jest osiąganie coraz lepszego wskaźnika zatrudnienia po ukończeniu programów wpierających aktywne formy zatrudnienia i obejmowanie wsparciem jak największej liczby osób pozostających bez pracy. Warto też dodać, że Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu wyróżnia się na Dolnym Śląsku pod względem udzielanego wsparcia dla spółdzielni socjalnych. Monika Kwil-Skrzypińska – dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy poszerzyła poprzednie wystąpienia o informacje nt. usługi EURES będącej siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy i wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, a także w Szwajcarii.

Drugą część spotkania – zgodnie z założeniami organizatorów – zdominowała polityka społeczna, stąd też Marek Śpiewak – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił główne kierunki działań na rzecz polityki społecznej oraz wyzwania w kolejnych latach. Dyrektor Śpiewak podkreślił, że w najbliższym czasie niezbędna będzie współpraca w zakresie pieczy zastępczej między PCPR a asystentami ds. pieczy zastępczej w gminnych ośrodkach pomocy społecznej. Dyrektor PCPR zauważył też, że dwie trzecie spraw, którymi zajmuje się Powiatowe Centrum, to sprawy z gminy Wałbrzych. Grażyna Urbańska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu wystąpiła z tematem ,,Pomoc społeczna w gminie – nowe metody na stare problemy?", zaznaczając, że MOPS jest nastawiony na rozwiązywanie kwestii społecznych poprzez aktywizowanie środowiska lokalnego, w lokalnych centrach. – Przykładem dobrze funkcjonującej placówki, którą prowadzimy, jest Centrum Integracji, łączące w sobie wiele funkcji w zakresie rozwiązywania  problemów uzależnień, problemów opiekuńczo-wychowawczych, przemocy w rodzinie i bezrobocia – wyjaśniała. Grażyna Urbańska podała szereg przykładów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym osoby zagrożone wykluczeniem przechodzą ze stanu bierności do aktywności. Najczęściej projekty te, podobnie jak liczne projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, realizowane są w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, nierzadko też z gminami powiatu wałbrzyskiego. O wartości współpracy wielosektorowej mówili również kolejni prelegenci. Waldemar Weihs – prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych nakreślił rolę III sektora z Powiatu Wałbrzyskiego w działaniach na rzecz rynku pracy i polityki społecznej oraz omówił  wyzwania dotyczące współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w obszarze polityki społecznej i rynku pracy. Spotkanie zakończyła prelekcja Marcina Kowalskiego – prezesa Human Partner Sp. z o.o., członka Sudeckiego Związku Pracodawców i Powiatowej Rady Zatrudnienia, który przybliżył temat współpracy wielosektorowej na rzecz rynku pracy. Obaj Panowie podkreślali wagę współpracy sektora publicznego z niepublicznym. Jak mówił Marcin Kowalski, również Unia Europejska kładzie coraz większy nacisk na zasadę partnerstwa, nie tylko na etapie realizacji zadań, ale także w momencie tworzenia strategii, planów działań i nowego prawa. – Partnerzy społeczno-gospodarczy odgrywają zasadniczą rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych i rynku pracy. Zapraszanie organizacji pozarządowych, izb gospodarczych i innych partnerów społecznych jest niezmiernie ważne, dobrym przykładem jest Powiatowa Rada Zatrudnienia, która ma wpływ na podział środków publicznych, czy też nowa inicjatywa powiatu utworzenia Powiatowej Rady Pożytku Publicznego – dodał Kowalski. Wyzwaniem na przyszłość jest wypracowanie metod, które zapewnią trwałość współpracy międzysektorowej w regionie wałbrzyskim.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Bal na rzecz weteranów

Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski reprezentował Powiat Wałbrzyski podczas VII Balu Charytatywnego dla

Kolejny most zrobiony

Powiat wałbrzyski zarządza 84 obiektami mostowymi. – Mogę z dumą powiedzieć, że

Budżet uchwalony

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwaliła budżet na 2023 rok
Go to Top