Szukają rachmistrzów spisowych

w Aktualności

Burmistrz Boguszowa – Gorc – Gminny Komisarz Spisowy ogłosił nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się od 8 września 2010 r. do 31 października 2010 r.

I. WYMAGANIA1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwapopełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),2. co najmniej średnie wykształcenie,3. znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,4.zamieszkiwanie, praca, nauka na terenie Gminy Boguszów – Gorce.II WYMAGANIA DODATKOWE1. komunikatywność i umiejętności interpersonalne,2. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,3. podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,4.obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy.III. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów1. 20 czerwca – 31 lipca 2010 r. – szkolenie rachmistrzów – czas trwania szkolenia: 4 dni(24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztatyz aplikacją mobilną w trybie obchodu i spisu) zakończonym egzaminem,2. 09-23 sierpnia 2010 r. – obchód przed spisowy,3. 06-07 września 2010 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przed spisowa dlarachmistrzów,4. 08 września -31 października 2010 r. spis rolny.W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held,wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacjigeograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10 czerwca 2010 r.V. WYMAGANE DOKUMENTY1. kwestionariusz osobowy wraz z podaniem,2. dokument poświadczający wykształcenie,3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tymprzestępstwa skarbowe),5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartychw ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodniez ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.Kwestionariusz oraz oświadczenia do pobrania na stronie internetowejwww.bip.boguszow-gorce.pl bądź w siedzibie tut. Urzędu pok. 206.VI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERTUrząd Miejski Boguszów – GorcePl. Odrodzenia 158 – 370 Boguszów – GorceSekretariat pok. 105Telefon 74 8449 311 wew. 74Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczysię data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem:„Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010"Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będąniekompletne nie będą rozpatrywane.VII KRYTERIA OCENY1. przygotowanie merytoryczne,2. treść i poprawność wypowiedzi3. komunikatywnośćKandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie w celuprzeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej.Ważna informacja!Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Burmistrza Miasta Boguszowa -Gorc jest pierwszym etapem naboru.Osoby wybrane w pierwszym etapie, zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresumetodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymina nich aplikacjami.Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącegoszkolenie.Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora Urzędu Statystycznego nawniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącegoszkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystycepublicznej.Uwaga!Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Rolnym2010 r., traci prawo do zasiłku i statusu bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bezprawa do zasiłku traci statusu bezrobotnego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy

Pomoc dla pszczelarzy

Do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR
Go to Top