Wałbrzyskie prymusy nagrodzone

Wałbrzyskie prymusy nagrodzone

w Aktualności

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 30 w Wałbrzych odbyła się w tym roku uroczystość Miejskiego Zakończenia Roku Szkolnego 2009/2010. Podczas spotkania z uczniami prezydent Piotr Kruczkowski wręczył nagrody i listy gratulacyjne najlepszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych. Poniżej lista prymysów. gratulujemy

CHARAKTERYSTYKI "PRYMUSÓW 2010"

Szkoły Podstawowe:

Kinga Matyjewska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 – uczennica bardzo sumienna, pilna i pracowita. Osiągnęła wynik 37 punktów ze Sprawdzianu Szóstoklasisty. Charakteryzuje ją wysoka kultura osobista, poczucie odpowiedzialności i zdyscyplinowanie. Jest prawdomówna, koleżeńska, niezwykle solidna. Wśród rówieśników cieszy się ogromną sympatią. Reaguje na niewłaściwe zachowanie swoich kolegów. W reakcjach z osobami dorosłymi wykazuje takt i kulturę osobistą. Chętnie i często pomaga potrzebującym, od 3 lat aktywnie działa w klubie "Ósemeczka". Wykazała się aktywnością w pracach na rzecz samorządu uczniowskiego, przez dwa lata wchodziła w skład Prezydium. Reprezentowała szkołę poprzez udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych na szczeblu miejskim, powiatowym i krajowym. Jest uczennicą o bogatej osobowości, osobą pogodną, skromną, jej postępowanie może być wzorem do naśladowania dla innych.

Marta Kunach – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 – jest dziewczynką bardzo aktywną społecznie. Działa w szkolnym klubie "Szczeniaczek". Jest przewodniczącą szkoły, pomaga uczniom słabszym w nauce. Jest redaktorką szkolnej gazetki 5/6. Marta uwielbia zwierzęta, jeździ konno. Uzdolnienia plastyczne dziewczynki wybiegają ponad przeciętne i często są prezentowane podczas konkursów plastycznych.

Mikołaj Buczel – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 – Mikołaj jest chłopcem bardzo inteligentnym i oczytanym. Stanowi wzór do naśladowania. Osiąga celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, z sukcesami bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Jego wiedza znacznie wykracza poza program realizowany na zajęciach. Mikołaj interesuje się fauną i florą. Przyroda jest jego pasją. Obecnie próbuje swoich sił na polu literackim pisząc książkę. Swój światopogląd rozwija również poprzez trening sztuk walki, zgłębiając tajniki filozofii Aikido. Korzystając z osiągnięć starożytnych cywilizacji Wschodu chłopiec chętnie i z pasją wykonuje orgiami. Uwagę Mikołaja zwracają również wielkie sukcesy małych ludzi. Uczeń jest niezwykle skromną osobą. Mimo znacznych sukcesów na co dzień koleżeński i sympatyczny. Chętnie dzieli się wiedzą. Nigdy nie odmawia pomocy koleżankom i kolegom. Z radością organizuje gry dydaktyczne oraz stara się zaszczepić swoje pasje wśród rówieśników.

Patrycja Koper – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 – brała udział w wielu konkursach i zawodach sportowych, m.in. z historii, języka polskiego, języka angielskiego, plastyki oraz przyrody. Wzięła także udział w konkursach międzyszkolnych "Disce Puer Junior", "ZDolny Ślązaczek", "Być Kimś", "Pożeracze książek", "Kronika przeczytanych książek", ogólnopolskim konkursie "Lubię czytać", "Wakacyjny list do przyjaciela". Zajęła III. miejsce w szkolnym konkursie z języka angielskiego (2009), I. miejsce w konkursie z informatyki (2008), I. miejsce w konkursie plastycznym "Uwaga! Czerwone światło" (2008), III. miejsce w konkursie przyrodniczym (2008), II. Miejsce w konkursie historycznym "Drogi Polaków do niepodległości" (2009), I. miejsce w konkursie "Zwierzęta naszych lasów" (2010), I. miejsce w konkursie "Przyroda pędzlem malowana" (2008). Uczennica jest redaktorem naczelnym dwumiesięcznika "Dwunastnica" ukazujący się w PSP 12 i bierze udział w zajęciach koła redakcyjnego. Aktywnie udziela się w życiu szkoły – występowała w jasełkach, apelach i uroczystościach szkolnych. Przez dwa kolejne lata (2007-2009) angażowała się w przygotowania do Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii i Kulturze Średniowiecza "Wśród królów i rycerzy" (m.in. brała udział w pokazie mody średniowiecznej, pokazie tańców średniowiecznych). Służy pomocą młodszym uczniom, angażuje się w prace społeczne na rzecz szkoły. Jest odpowiedzialna, twórcza, ambitna i pracowita.

Paulina Szkudlarek – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 – Paulina osiąga wysokie wyniki w nauce, bierze udział w różnorodnych konkursach, w których osiąga znaczące wyniki. Ponadto Paulina w I semestrze roku szkolnego 2009/2010 uzyskała tytuł PRYMUSA SZKOŁY. Paulina jest bardzo pilną, pracowitą uczennicą. Systematycznie pracuje w Szkolnym Kole Redakcyjnym. Jako przewodnicząca klasy jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów klasy. Chętnie pomaga w różnych przygotowaniach po skończonych lekcjach, angażuje się w życie klasy i szkoły.

Kinga Jarosz – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 – Kinga stanowi wzór do naśladowania dla swoich rówieśników, prezentuje bardzo wysoki poziom kultury osobistej. Wykonuje liczne prace na rzecz społeczności szkolnej i klasowej. Jest członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu "Ósemeczka". Bierze udział w bardzo wielu szkolnych apelach i akademiach oraz w zawodach sportowych. Od sześciu lat należy do sekcji plastycznej w Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach. Jej prace są corocznie wystawiane w Galerii Barbórka w Boguszowie-Gorcach oraz w Domu Kultury w Smiricach (Czechy).

Karol Nowacki – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 – Uczeń przez dwa lata aktywnie pełnił różne funkcje w Samorządzie Klasowym. Reprezentował szkołę w licznych konkursach, brał udział w Festiwalu Nauki. Angażował się w organizację bardzo wielu imprez szkolnych i pozaszkolnych. Jest pomysłodawcą i bardzo dobrym organizatorem życia klasy. Chętnie bierze udział we wszelkich akcjach organizowanych przez szkołę. Lubiany przez rówieśników.

Justyna Jędrzejczyk – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22 – Gminny Zespół Szkół nr 2 – Justyna aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły biorąc udział w imprezach i uroczystościach szkolnych. Jest w poczcie sztandarowym szkoły. Koleżeńska, bardzo obowiązkowa i systematyczna.

Sandra Krupa – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 – uczennica wszechstronnie uzdolniona. Wyróżnia się kulturą osobistą i zaangażowaniem w życie szkoły. Jako wolontariuszka "Klubu Ośmiu" czynnie uczestniczy w organizowanych akcjach charytatywnych na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Jest zastępcą przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego i redaktorem gazetki szkolnej "Co w szkole 23 piszczy?" Wielokrotnie reprezentowała szkołę w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Sandra jest uczennicą utalentowaną muzycznie, reprezentowała szkołę na imprezach środowiskowych, m.in. na Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych i Przedszkolnych, Powiatowym Konkursie Matematycznym "Zostań Mistrzem SUDOKU", Festynie Rodzinnym w ramach ogólnopolskiej akcji "Czerwiec Aktywnych Społeczności".

Weronika Grabowska – Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 26 – Zespół Szkół Integracyjnych – Weronika jest koleżeńska i lubiana w gronie rówieśników. Miła, uczynna, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Aktywnie działa na terenie szkoły uczęszczając na zajęcia pozadydaktyczne. Uzdolniona artystycznie śpiewa w chórze szkolnym i uczestniczy w zajęciach koła plastycznego osiągając na tym polu wymierne sukcesy. Wielokrotnie z powodzeniem reprezentowała szkołę również w konkursach interdyscyplinarnych. Uśmiechnięta, życzliwa i skromna stanowi wzór dla kolegów i koleżanek.

Łukasz Ważny – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 – uczeń wszechstronnie uzdolniony. Brał udział w licznych konkursach na różnych szczeblach odnosząc w nich sukcesy i zdobywając nagrody. Chłopiec ambitny, interesuje się wieloma dziedzinami nauki. Jest pasjonatem kolejnictwa. Łukasz jest bardzo dobrym kolegą, zawsze chętnie służy pomocą i mobilizuje innych do działania. Bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy. Cechuje go skromność, wrażliwość, nieprzeciętna inteligencja oraz bardzo wysoki poziom kultury osobistej.

Anna Wizerkaniuk – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 – uczennica należąca do grona najlepszych uczniów w szkole – osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce. Jest osobą niezwykle skromną i koleżeńską. Angażuje się w życie szkoły, dba o jej wizerunek. Bierze aktywny udział w konkursach, w których odnosi poważne sukcesy. Zawsze wzorowo wywiązywała się ze swoich obowiązków. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, pracowitością i silną motywacją do pracy. Anię cechuje wyjątkowa sumienność w podejściu do obowiązków szkolnych. Chętnie udziela pomocy rówieśnikom mającym kłopoty w nauce. Zawsze życzliwa, pogodna i ciesząca się zaufaniem .Jest uczennicą lubianą w gronie kolegów za jej bezinteresowność i wspaniałomyślność. Jest inicjatorką wielu cennych inicjatyw. Ania stanowi wzór do naśladowania.

Paweł Brzozowski – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 – Paweł jest uczniem ambitnym i pracowitym. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, dzięki czemu buduje pozytywne relacje pomiędzy rówieśnikami. Zawsze służy pomocą koleżankom i kolegom mającym trudności w nauce. Podejmuje liczne działania na rzecz ekologii w szkole i środowisku lokalnym. Reprezentuje społeczność uczniowską w uroczystościach miejskich uczestnicząc w poczcie sztandarowym. Bierze udział w wielu konkursach międzyszkolnych. Jest redaktorem gazetki szkolnej "Dzięcioł" oraz przewodniczącym zespołu klasowego. Jego kandydatura została pozytywnie zaopiniowana przez Szkolny Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców oraz zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną.

Karolina Szypura – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 – Karolina jest wzorem uczennicy i koleżanki. To dziewczynka o wysokiej kulturze osobistej, jest ambitna i obowiązkowa. Godnie reprezentuje szkołę, pracuje jako wolontariuszka w Szkolnym Klubie Ósemeczek. Bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych, imprezach środowiskowych i konkursach. Jej postawa jest godna naśladowania.

Joanna Rokicka – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 – uczennica osiąga wysokie wyniki z przedmiotów. Bierze udział w przedmiotowych konkursach wiedzy oraz reprezentuje szkołę na ogólnopolskich konkursach recytatorskich i teatralnych. Pracując w grupie teatralnej "Iskierki" osiąga wyróżnienie i zajmuje pierwsze miejsce w festiwalach sztuki teatralnej. Jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, inicjującym i organizującym akcje charytatywne, edukacyjne i wychowawcze na terenie szkoły. Cechuje ją wysoka kultura osobista.

Paulina Szklarczyk – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 – aktywna na terenie szkoły i klasy, bierze udział we wszystkich organizowanych przedstawieniach i imprezach, chętnie bierze udział w różnych konkursach. Koleżeńska, lubiana przez grono rówieśników i nauczycieli. Uczennica osiągnęła w roku szkolnym 2009/2010 najwyższą średnią w szkole.Gimnazja:

Aleksandra Surdy – Publiczne Gimnazjum nr 1 – uczennica co roku otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem. W tym roku szkolnym w I półroczu 2009/2010 uzyskała średnią 4,86 w II półroczu uzyskała średnią 5,06 i wzorowe zachowanie. Uczennica wyróżnia się nie tylko bardzo dobrymi wynikami w nauce, ale również swoimi zainteresowaniami i pracą społeczną. Brała udział w licznych konkursach szkolnych i międzyszkolnych z przedmiotów humanistycznych. Jej największą pasją jest język angielski. Do jej największych osiągnięć należą III. miejsce w III Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego, IV. miejsce i tytuł Laureata w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego III LO w Wałbrzychu, XV. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego ALBUS. Ponadto uczennica brała udział w Olimpiadzie Historycznej, Humanistycznej Lidze Naukowej. W swojej pracy społecznej działa wielokierunkowo. Cyklicznie bierze udział jako wolontariuszka w społecznej akcji "Dziewczynka z zapałkami". Od roku pracuje społecznie na rzecz wałbrzyskiego hospicjum. Brała udział również w akcjach na rzecz schroniska dla zwierząt.

Aleksandra Antoszkiewicz – Publiczne Gimnazjum nr 2 – Gminny Zespół Szkół nr 2 – uczennica wzorowo wypełnia postanowienia regulaminu szkolnego. Reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, projektach i akcjach. Jest koleżeńska i życzliwa, bezinteresownie pomaga innym uczniom.

Małgorzata Kałużna – Publiczne Gimnazjum nr 3 – wykazuje się wyjątkową aktywnością nie tylko na forum klasy, ale także szkoły. Jest osobą na której mogą polegać zarówno koledzy, jaki i nauczyciele. Uczennica zawsze sumiennie wykonuje powierzone jej zadania, ujawniając przy tym swoje liczne talenty i kreatywność. Odznacza się wysoką kulturą osobistą, a swoim zachowaniem propaguje właściwą postawę młodego człowieka. Cechuje ją wrażliwość społeczna, która powoduje, że jest zawsze gotowa nieść pomoc. Małgorzata Kałużna jest osobą bardzo lubianą i szanowaną wśród rówieśników, którzy często zwracają się do niej z problemami w nauce. Nie zdarzyło się nigdy, by komuś odmówiła pomocy. Swoją nienaganną postawą wzbudza szacunek wśród rówieśników i nauczycieli. Jest wzorem dla innych uczniów.

Przemysław Kierski – Publiczne Gimnazjum nr 4 – wyróżnia się niezwykłą pracowitością i starannością w zdobywaniu i przyswajaniu wiedzy. Jest bardzo aktywny. Uczestniczy w wielu zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. Mimo, że jest dopiero pierwszy rok gimnazjum aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, włącza się w organizację wielu imprez szkolnych. Jest członkiem Samorządu Szkolnego i Klubu Ośmiu. Swoją postawą motywuje pozostałych uczniów do pracy. Godnie reprezentuje szkołę na uroczystościach i konkursach szkolnych.

Marta Pietruszka – Publiczne Gimnazjum nr 5 – uczennica bardzo ambitna, operatywna i systematyczna. Wyróżnia się dużym zaangażowaniem w życie klasy i szkoły, jest kreatywna, odpowiedzialna i obowiązkowa. Chętnie pomaga i wspiera swoje koleżanki i kolegów, skutecznie udzielając się w pracach szkolnego wolontariatu. Podejmuje działania wykraczające poza obowiązki szkolne, uczestnicząc z sukcesem w zajęciach z języka francuskiego oraz "Uniwersytetu I-ego Wieku". Wypełnia wszelkie powierzone jej zadania i obowiązki, angażuje się całkowicie w działalność społeczną.

Justyna Cebula – Publiczne Gimnazjum nr 6 – najlepsza uczennica w klasie, od 3 lat ma średnią ocen powyżej 5,0. Justyna cieszy się dużą sympatią i zaufaniem wśród kolegów i koleżanek z klasy, od 3 lat pełni różne funkcje w samorządzie klasowym – skarbnika, przewodniczącej i zastępcy przewodniczącego. W tym roku szkolnym została przewodniczącą Samorządu Szkolnego. Wszystkie te funkcje pełniła i pełni z ogromnym zaangażowaniem ze swojej strony i skutecznie mobilizuje do pracy innych uczniów zarówno w klasie jak i w szkole. Pod jej kierunkiem Samorząd Szkolny przeprowadził wiele akcji charytatywnych, zorganizował liczne konkursy i zabawy dla uczniów naszej szkoły. Justyna podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych śpiewa w chórze i recytuje poezje, zawsze godnie reprezentując szkołę. Jest zawsze przygotowana do zajęć. Chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych. Posiada bardzo szerokie zainteresowania. Brała udział w konkursach powiatowych, wojewódzkich i miejskich z języka polskiego, geografii, matematyki, chemii, języka niemieckiego, WOS, biologii, zajmując zawsze czołowe lokaty. Justyna wyróżnia się wielką kulturą osobistą, jest grzeczna, zawsze uśmiechnięta i skora do pomocy innym, co ma swoje odzwierciedlenie w ofiarnej pracy w wolontariacie w Wałbrzyskim Hospicjum. Praca na rzecz innych to jej prawdziwa pasja. Od 3 lat nieprzerwanie stara się pomagać chorym, ubogim i cierpiącym. Za swoją działalność została nagrodzona przez Prezydenta Wałbrzycha i reprezentowała Wałbrzych w finale ogólnopolskim "Klubów 8 Wspaniałych" w Warszawie. Pomimo tak wielkiego zaangażowania w pracy na rzecz innych Justyna nie zaniedbuje ani trochę obowiązków szkolnych. Ma co roku najwyższą średnią ocen w klasie i jedną z najwyższych w szkole tj. 5,28 w klasie I, 5,12 w klasie II gimnazjum, 5,13 na zakończenie klasy III. Za swoje osiągnięcia w tym roku szkolnym otrzymała stypendium Prezydenta Wałbrzycha. Justyna cieszy się zasłużonym szacunkiem, podziwem i sympatią wśród swoich kolegów i koleżanek, jest dla nich wzorem do naśladowania. Jest również bardzo lubiana przez nauczycieli, którzy zawsze mówią z podziwem o jej wielkiej kulturze osobistej, pogodzie ducha i otwartości.

Dajana Korzeń – Publiczne Gimnazjum nr 7 – jest uczennicą systematyczną, kulturalną i obowiązkową. Angażuje się w życie szkoły, realizuje zadania wykraczające poza podstawę programową. Organizuje samopomoc uczniowską dla uczniów z młodszych klas. Przygotowała prezentację własnych osiągnięć na forum szkoły. Uczestniczyła w zajęciach fakultatywnych z j. polskiego, matematyki. Realizowała projekty edukacyjne z przedmiotów humanistycznych.

Michalina Oziembłowska – Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 9 – Zespół Szkół Integracyjnych – jest uczennicą wzorową, osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce. Uczennica jest systematyczna, odpowiedzialna i bardzo koleżeńska. Jest uczestniczką Ogólnopolskiego Konkursu "Świat bez barier", organizowanego przez Zespól Szkól Integracyjnych w Wałbrzychu, w którym otrzymała wyróżnienie za swoje prace literackie. Pomaga również w organizacji finału tego konkursu. Uczennica działa w samorządzie klasowym. Powierzone zadania wykonuje sumiennie, dba również o integrację swojej klasy. Michalina uczęszcza na wiele kółek zainteresowań, m.in. geograficzne, historyczne, warsztaty twórcze. Pasją dziewczynki są przedmioty humanistyczne. To właśnie w konkursach humanistycznych odnosi największe sukcesy, jednak przedmiotem fascynacji dziewczynki jest również matematyka. Źródłem fascynacji jest także teatr, z wielką pasją uczestniczy w tworzeniu i przedstawianiu sztuk podczas zajęć warsztatów twórczych. W tym roku szkolnym uczennica bardzo aktywnie włączała się we wszelkiego rodzaju akcje i imprezy ekologiczne. Od dwóch lat uczy się języka francuskiego w Ośrodku Alliance Francaise w Wałbrzychu i osiąga tam wysokie wyniki. Swoją wiedzą w tym zakresie dzieli się z innymi uczniami podczas lekcji. Michalina lubi angażować się w szkolne sprawy i wkłada bardzo dużo pracy w powierzane jej zadania. Chętnie działa na rzecz innych i mimo bardzo wielu obowiązków osiąga wysokie wyniki nauczania. Dla rówieśników jest wzorem godnym naśladowania.

Olga Zych – Publiczne Gimnazjum nr 12 przy Zespole Szkół nr 1 – uczennica bardzo zdolna i inteligentna. Chętnie rozwija swoje zainteresowania, którymi są nauki humanistyczne szczególnie język polski i historia oraz teatr. Uczennica reprezentowała szkołę w wielu konkursach z zakresu nauk humanistycznych i osiągnęła bardzo dobre wyniki. Olga angażuję się w życie klasy i szkoły. Jest zastępcą przewodniczącej klasy oraz pomaga w organizacji uroczystości klasowych i przedstawień szkolnych.

Paweł Holewa – Publiczne Gimnazjum nr 13 przy Zespole Szkół nr 2 – osiąga wysokie wyniki nauczania, wykazuje szczególne uzdolnienia w kierunku przedmiotów ścisłych, jest ambitny, kulturalny, koleżeński, powszechnie lubiany, jest uczniem pełnym różnych pomysłów, bierze aktywny udział w pracach samorządy szkolnego.

Wojciech Damsz – Publiczne Gimnazjum Sportowe Nr 11 – uczeń indywidualista o wzorowej postawie. Ambitny i obowiązkowy. Osiąga sukcesy w konkursach międzyprzedmiotowych oraz pływackich zawodach sportowych. Wykazuje wszechstronne zainteresowania – teatr, muzyka, przedmioty ścisłe, malarstwo, żeglarstwo. Aktywnie działa w harcerstwie. Realizuje się również aktorsko. Chętnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Dąży do wyznaczonego przez siebie celu. Lubiany i koleżeński. Działa społecznie na rzecz klasy i szkoły.

Agnieszka Molenda – Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek – osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. To uczennica o szerokim wachlarzu zainteresowań, czego dowodem jest jej udział w różnego rodzaju konkursach. Agnieszka chętnie dzieli się swoją wiedzą, pomagając innym w nauce. Jest wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka. Działa także bardzo aktywnie w X Drużyny Harcerskiej WDS oraz w Zarządzie Klasy. W kontaktach z innymi miła i sympatyczna.

Maria Wydro – Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa" – uczennica uzdolniona humanistycznie i matematycznie. Jako absolwentka Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa osiąga wysokie wyniki i ma na swoim koncie wiele sukcesów. Aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim i reprezentuje szkołę w konkursach o różnej randze. Angażuje się w życie klasy, pełniąc funkcję przewodniczącej. Kreatywnie współtworzy gazetkę szkolną.

Monika Czerwińska – Gimnazjum Menadżerskie przy Zespole Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko – Księgowa" – jest uczennicą o dużym potencjale intelektualnym i możliwościach poznawczych. Ma wszechstronne zainteresowania i uzdolnienia w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i językowych. Wyróżnia ją duża ambicja, kreatywność i wytrwałość w dążeniu do celu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Srebrny Krzyż dla starosty

Krzysztof Kwiatkowski, starosta powiatu wałbrzyskiego został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi .

Pierwszy etap wykonany

Blisko 3,2 mln złotych kosztować będzie przebudowa drogi powiatowej nr 3383D- ul.

Powiat pomaga

Żarowski Eletrolux przekazał powiatowi wałbrzyskiemu zmywarkę. Sprzęt trafił do miejsca, gdzie przebywają

Toyota z pomocą Ukrainie

Aż230 obywateli Ukrainy pracuje łącznie w fabrykach Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach.
Go to Top