Walcz o odszkodowanie

Walcz o odszkodowanie

w Aktualności

Jeżeli uszkodziłeś samochód na dziurze – nie odjeżdżaj z miejsca wypadku!. Możesz zażądać odszkodowania od zarządcy danej drogi, którzy są ubezpieczeni na takie wypadki, ale się tym nie chwalą.

Kiedy już wjedziesz w kolejną dziurę natychmiast zadzwoń po policję lub straż miejską. Jest to najlepszy sposób na uwiarygodnienie zdarzenia. Ponadto sporządzony protokół przyda się przy występowaniu o odszkodowanie oraz jako załącznik o wypłatę z autocasco. Jeżeli jest możliwość należy zrobić zdjęcia. Warto także zmierzyć dziurę i podać jej wymiary na odpowiednim wniosku. Należy także pamiętać o ewentualnych świadkach zdarzenia: nie musi to być postronna osoba – ale np. pasażer kierowanego przez ciebie samochodu.

Wniosek o odszkodowanie i protokół z miejsca zdarzenia musi zostać sporządzony bardzo skrupulatnie.( Poniżej podajemy wzór wniosku o odszkodowanie oraz odpowiedzi formularz).

Wniosek z załącznikami musi trafić do sprawcy zdarzenia, czyli właściwego zarządcy drogi. Jest nim w zależności od kategorii drogi gmina, powiat, województwo lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Odszkodowania za dziury w jezdni mogą dotyczyć dwóch rodzajów strat – finansowych, wynikających z uszkodzenia samochodu lub innych sprzętów się w nim znajdujących (np. komputer, telefon komórkowy) a także strat moralnych, np. gdy doszło do uszczerbku na zdrowiu. W przypadku strat finansowych sprawa jest nieco prostsza – należy zachować wszelkie rachunki i faktury za naprawę uszkodzeń, będą one podstawą dla ustalenia wysokości odszkodowania. Straty moralne ciężej jest wycenić, dlatego każdy taki przypadek zostaje rozstrzygnięty indywidualnie.

Na koniec pamiętajmy. Tego rodzaju sprawy przedawniają się dopiero po trzech latach. Oczywiście po tak długim czasie trudniej będzie ze skompletowaniem całej dokumentacji czy przedstawienia świadków zdarzenia ale zawsze nie jesteśmy na przegranej pozycji.

Ważne! Czasami zdarza się, że to nie właściciel odpowiada za szkodę powstałą na jego drodze. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku robót drogowych prowadzonych bez wyłączenia ruchu drogowego. W razie uszkodzenia samochodu na takim odcinku, odpowiedzialność za szkodę ponosi wykonawca robót, którego poznamy dzięki tablicy informacyjnej. W przypadku jej braku trzeba będzie ustalić kto odpowiada za naprawę.

WZÓR WNIOSKU O ODSZKODOWANIE……………………………….., ………………..Imię i nazwisko, adres, telefon miejscowość data

Do …………………………………………………………

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż w dniu ………………………….. ok. godz. …………………. w miejscowości ……………………………….na ul. …………………….. przy posesji nr …… miało miejsce zdarzenie polegające na uszkodzeniu……………………………………………………………………………………………………………………………………………..w którym doznałem/am szkody spowodowanej złym stanem nawierzchni drogi, polegający na…………………………………………………………………………………………………W związku z powyższym uszkodzeniu uległ pojazd marki …………………………. o nr rej. ……………………….. stanowiący moją własność. W załączeniu przesyłam druk zgłoszenia szkody…………………………………….(podpis)Załączniki*:1. formularz zgłoszenia szkody:2. notatka policyjna z miejsca zdarzenia;3. faktury VAT tytułem poniesionych kosztów naprawy;4. dokumentacja fotograficzna uszkodzonego;5. kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu.*niepotrzebne skreślić

FORMULARZ DOTYCZĄCY SZKODY

DANE DOTYCZĄCE SZKODY:data szkody: ………………………………; godzina szkody: ……………………………; miejsce powstania szkody: …………………………………………………………………; (ulica, kod, miejscowość, nr drogi)DANE OSOBOWE WŁAŚCICIELA POJAZDU:imię i nazwisko: …………………………………………………………………………….;adres: ………………………………………………………………………………………..; (ulica, kod, miejscowość)PESEL: ……………………………………; telefon ………………………………………;

DANE USZKODZONEGO POJAZDU:Marka, typ, model: ………………………; rok produkcji: ………………………………….; nr rejestracyjny: ………………………….; nr podwozia: …………………………………..;nr nadwozia: ………………………………;

OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA:Opis zdarzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(wskazać rodzaj uszkodzonej nawierzchni)Czy na miejscu wypadku była Policja: TAK / NIE*,jeśli tak, skąd: …………………………………………………………………………………..świadkowie: …………………………………………………………………………………….*niepotrzebne skreślić

SZKODA POWSTAŁA W POJEŹDZIE:Wskazać uszkodzenia pojazdu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Czy uszkodzenia zostały potwierdzone dokumentacją fotograficzną: TAK / NIE *Czy pojazd był holowany: TAK / NIE *Miejsce postoju pojazdu: ………………………………………………………………………(ulica, kod, miejscowość)Szacowana wartość szkody: …………………………………… (słownie:………………….)*niepotrzebne skreślićDANE DODATKOWE:Numer konta bankowego:………………………………………………………………………

(data) (podpis)

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Auto uderzyło w drzewo

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło przed chwilą na
Go to Top