Wiosenne porządki

Wiosenne porządki

w Aktualności

W Wałbrzychu ruszyła akcja „Wiosenne porządki". Straż Miejska rozpocznie wzmożone kontrole, upominając właścicieli i zarządców terenów i przypominając im o ich obowiązkach. Za uchylanie się od obowiązku utrzymania czystości grozi kara grzywny.

Apelujemy zatem do wszystkich zarządców, właścicieli terenów oraz mieszkańców miasta o aktywne uczestnictwo w akcji. Przypominamy równocześnie, że zgodnie z podjęta przez gmine uchwałą obowiązkiem właścicieli poszczególnych nieruchomości jest m.in:

– uprzątanie błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości, w szczególności: z jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, parkingów, pętli autobusowych, podwórzy, przejść i bram – utrzymanie w należytym stanie sanitarno – porządkowym i technicznym placów zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku, dokonywanie wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci w terminach wynikających z obowiązujących przepisów sanitarnych – wyposażenie miejsc publicznych w zależności od natężenia ruchu, w odpowiednią liczbę zamocowanych na stałe koszy ulicznych na drobne odpady komunalne o pojemności od 10 l do 60 l (odległość między koszami nie może być większa niż 150 metrów), – w przypadku lokali gastronomicznych, w których prowadzona jest działalność typu mała gastronomia oraz stałych punktów sprzedaży artykułów spożywczych, w tym artykułów owocowo – warzywnych, ustawienie przed lokalem lub punktem sprzedaży co najmniej jednego kosza ulicznego na drobne odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 60 l.

Na terenie gminy Wałbrzych, w miejscach służących do użytku publicznego, zakazuje się: mycia samochodów, napraw pojazdów (w przypadku awarii pojazdu samochodowego, dozwolone jest dokonywanie drobnych napraw technicznych np. wymiana kół, wymiana świec zapłonowych, itp. mających na celu jego uruchomienie), magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego wyznaczonymi, umieszczania odpadów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych, a także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które to należy usuwać zgodnie z odrębnymi przepisami – w pojemnikach na odpady komunalne, umieszczania w pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne odpadów medycznych oraz odpadów niebezpiecznych. Zabrania się się również zakopywania odpadów, umieszczania na elewacji budynków, budowli i ogrodzeniach, a także na obiektach infrastruktury komunalnej plakatów, reklam, ogłoszeń oraz malowania haseł i rysunków, bez uzyskania zgody właściciela obiektu. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w zamykanych i szczelnych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych, pojemnikach lub kontenerach.

Niesegregowane odpady komunalne oraz niesegregowane odpady komunalne niezawierające odpadów ulegających biodegradacji i odpadów niebezpiecznych należy usuwać z terenu nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, nie dopuszczając jednak do ich przepełnienia. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych powinno odbywać się na bieżąco lub w zależności od potrzeb. Pojemniki zawierające odpady ulegające biodegradacji należy opróżniać nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie. Pozostałe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do okazywania organom kontrolnym, posiadającym uprawnienia do przeprowadzenia kontroli dowodów płacenia za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał
Go to Top