Wójt z absolutorium

Wójt z absolutorium

w Polityka

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi gminy Walim.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rada gminy zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Walim za 2013 rok, uznając, że przedstawione sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacja o stanie mienia komunalnego wskazują, iż budżet Gminy Walim w 2013 r. realizowany był prawidłowo.

Wójt Gminy Walim Adam Hausman podkreślił, że uchwalony na 2013 rok przez Radę Gminy Walim budżet, po stronie dochodów z uwzględnieniem zmian w ciągu roku, wynosił 18.426.tys. zł. Dochody wykonano w kwocie 17.375 tys. zł, co stanowi 94,29% założeń planowych. Uchwalony plan wydatków, po zmianach, stanowił kwotę 19.019 tys. zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie 16.944 tys. zł czyli 89,09% założeń planowych. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 431 tys. zł, przy planowanym deficycie 593 tys. zł.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Polityka

Policja dziękuje powiatowi

Jednogłośnie przyjęto zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej podczas ostatniej sesji
Go to Top