Zasiłek macierzyński na bezrobociu

Zasiłek macierzyński na bezrobociu

w Gospodarka

Zwolnienie z pracy to dramat. Podwójny dramat gdy bez pracy zostaje kobieta w ciąży. Jednak bezrobocie nie zawsze oznacza utratę zasiłku macierzyńskiego.

Zgodnie z generalną zasadą zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie, która urodziła dziecko w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego lub podczas przebywania na urlopie wychowawczym. Zasada ta dotyczy również kobiet, które przyjęły dziecko na wychowanie, m.in. w ramach rodziny zastępczej. Są jednak od tej zasady wyjątki. Dotyczą one przyszłych matek, które zostały zwolnione z pracy lub wygasła zawarta z pracodawcą umowa o pracę na czas określony. Po pierwsze prawo do zasiłku macierzyńskiego zachowuje ciężarna, która została zwolniona ze względu na upadłość bądź likwidację zakładu pracy. Jeżeli nie zostanie jej zapewnione żadne inne zatrudnienie to do dnia porodu przysługuje jej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Od dnia porodu natomiast wypłacany już jest standardowy zasiłek macierzyński. Prawo do zasiłku macierzyńskiego zachowuje również kobieta w ciąży, której pracodawca rozwiązał umowę o pracę z naruszeniem prawa. Jednak wiążący w tym przypadku jest prawomocny wyrok sądu. Stąd też przyszła matka, która stwierdzi, że została zwolniona bezprawnie powinna skierować sprawę do sądu pracy. Na wypłatę zasiłku macierzyńskiego mogą liczyć również kobiety ciężarne, które zatrudnione zostały na umowę na czas określony, która wygasa przed terminem porodu. Dotyczy to umów, które wygasają przynajmniej po upływie trzech miesięcy. Zasada ta nie obejmuje jednak kobiet pracujących na zastępstwo. Poza umową na zastępstwo każda inna zawarta na czas określony, która uległaby rozwiązaniu w okresie ciąży ulega przedłużeniu do dnia porodu. Zaś po urodzeniu dziecka, mimo braku tytułu ubezpieczenia matce wypłacany jest zasiłek macierzyński.Wysokość zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po ustaniu ubezpieczenia to równowartość 100 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru tegoż zasiłku. Nie obowiązuje tu zasada dotycząca zasiłków chorobowych, która ogranicza świadczenie wypłacane po ustaniu ubezpieczenia do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju. W celu skorzystania z zasiłku macierzyńskiego młoda matka musi przedłożyć w ZUS: zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę w okresie zatrudnienia, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 oraz świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający rozwiązanie umowy o pracę z powodu ogłoszenia upadłości bądź likwidacji zakładu pracy lub prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Go to Top