Opieka nad dzieckiem zwiększy emeryturę

Opieka nad dzieckiem zwiększy emeryturę

w Gospodarka

Od 1 września br. państwo finansuje składki na ubezpieczenia społeczne za rodziców opiekujących się dziećmi – prowadzących pozarolnicza działalność, współpracujących z prowadzącymi taką działalność, pracujących na umowach cywilnoprawnych oraz za osoby niepodlegające ubezpieczeniom społecznym.

Kim jest osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem? Jest nią osoba sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka lub dzieckiem przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia. W przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia, potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wymaga osobistej opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Kto skorzysta z nowych przepisów? Z nowych przepisów skorzystają dwie grupy. Pierwsza to osoby, które przez co najmniej sześć miesięcy:  prowadziły pozarolniczą działalność i zaprzestały jej prowadzenia albo zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej, wykonywały pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność albo ze zleceniobiorcami, które zaprzestały tej współpracy. Drugą grupę stanowią szystkie osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz osoby wymienione wyżej, które bezpośrednio przez skorzystaniem z urlopu wychowawczego miały staż ubezpieczeniowy krótszy niż sześć miesięcy. Osobom wymienionym w pierwszej grupie państwo będzie opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Druga grupa będzie miała natomiast opłacane tylko składki na ubezpieczenie emerytalne. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, współpracujących z osobami prowadzącymi tę działalność oraz dla zleceniobiorców podstawę wymiaru składek stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Dla osób podlegających jedynie ubezpieczeniu emerytalnemu podstawę wymiaru składek stanowi 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Osoby zamierzające skorzystać z urlopu wychowawczego muszą złożyć w ZUS skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka (jeśli takie posiada) oraz oświadczenie. Powinno ono zawierać: imię i nazwisko osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem oraz jej numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, miejsce zamieszkania,dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Więcej informacji pod numerami COT: 801-400-987 lub 22 560-16-00 lub w najbliższej jednostce ZUS.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Dobre półrocze strefy

Dobre półrocze strefy

Poniesienie ponad miliarda złotych nakładów inwestycyjnych zadeklarowali przedsiębiorcy, którzy zdecydowali
Cudzoziemcy w Polsce

Cudzoziemcy w Polsce

Obecnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowanych jest prawie pół miliona cudzoziemców. Największą
Włącz się w segregację

Włącz się w segregację

Tak można zatytułować prelekcję zorganizowaną przez pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Sanikom"
Go to Top