Nimptsch nas łączy – Połączeni wspólną historią

w Gospodarka/Kultura

Rozszerzenie oferty turystycznej i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Podorlickiego po stronie czeskiej i części regionu Dolny Śląsk po stronie polskiej – to główny cel projektu Nimptsh nas łączy realizowanego przez miasta Letohrad i Niemcza. Projekt rozwiązuje problem regionu podorlickiego i Dolnego Śląska tkwiący w niewykorzystanym w celach turystycznych potencjale przyrodniczym i kulturowym zlokalizowanym na trasie Letohrad-Niemcza i w centrach miast (na terenie miejskich stref zabytkowych) Letohradu i Niemczy.

Obaj partnerzy mają wspólną historię, ponieważ łączy ich ród szlachecki Nimptsch i promocja atrakcji związanych z rodem Nimptsch. Ta rodzina szlachecka posiadała oba miasta i w nich panowała. Pod koniec lat 20. i na początku lat 30. XIX wieku w Letohradzie rozbudowano ogród-park pałacowy. Było to w czasie, gdy posiadłość należała do rodziny hrabiowskiej Nimptsch (lata 30.-70. XIX wieku). Rewitalizacja tego cennego pod względem historycznym pałacowego parku (odnowienie elementów technicznych i wegetacyjnych) oraz udostępnienie do niedawna jeszcze zniszczonego i niewykorzystywanego obiektu oranżerii stanowiły przedmiot projektu czeskiego partnera. Dzisiaj jest to już stylowo zagospodarowany taras zamkowy z rabatami kolorowych kwiatów, który umożliwia całoroczne wykorzystanie na koncerty, wystawy, targi, a także spacery i posiedzenia. To park z odrestaurowanymi historycznymi ścieżkami, uzupełnionymi nowymi drzewami i chronionym piętrem zielnym, w którym w miesiącach wiosennych dominują obszary kwitnącej cukrowni psiej. Ogród przyrodniczy na miejscu pierwotnego Zamkowego Ogrodu Kwiatowo-Warzywnego obecnie umożliwia zwiedzającym oglądanie ziół i kwiatów, w tym historycznych róż, zwiedzanie sadu z historycznymi odmianami owoców i siedzenie obok labiryntu, w którym ukryte są trzy miniaturowe obiekty kulturowe z Niemczy. Widok na zabytkowe centrum miasta z wyznaczoną strefą ochrony konserwatorskiej umożliwia kilka punktów na szlakach turystycznych. Jeden widok otwiera się od strony wschodniej, nad sztuczną jaskinią, inny z pawilonu empirowego w najwyższej części parku, od strony południowej z dominującej nad miastem kaplicy św. J. Nepomucena i wreszcie z punktu widokowego Mucha. Rekonstrukcja zabytkowej oranżerii zamkowej z roślinami subtropikalnymi, uzupełniona została ekspozycją elementów krajobrazu australijskiego z ptakami i małym akwarium morskim. Oranżeria jest kolebką najstarszych bonsai uprawianych w Europie, jedyną funkcjonującą i odrestaurowaną w takim stopniu w regionie pardubickim.

Niemcza, która borykała się z problemem braku podstawowej IT – obiektu IT, zaplecza sanitarnego, pomieszczeń wystawienniczych, miejsc postojowych oraz infrastruktury służącej zwiedzającym może dzisiaj już oferować te usługi w zmodernizowanym obiekcie zabytkowej baszty i jej otoczeniu. Prace budowlane związane z odbudową zabytkowego budynku zostały zakończone pod koniec września 2021 roku. Po oddaniu budowy zakupiono planowane wyposażenie bastionu i budynek stał się oficjalnym centrum informacji gminy Niemcza. Zakończono również remont zabytkowych murów obronnych Niemczy, których część bezpośrednio przylega do zabytkowego budynku baszty. W tym samym czasie zagospodarowano również przyległe otoczenie budynku baszty. Uruchomiony został również plac zabaw dla dzieci.

Realizacja inwestycji wraz ze wspólną promocją, pozwala dzisiaj na zwiększenie liczby turystów odwiedzających każdy z tych regionów. Projekt jest tak skonstruowany, aby turyści spędzali w wybranych regionach więcej niż jeden dzień, poznawali szersze otoczenie i korzystali z usług w danym miejscu (np. usług noclegowych i gastronomicznych, które obecnie nie są w pełni wykorzystywane). Dzięki temu zwiększył się udział turystyki w gospodarce, co wsparło rozwój gospodarczy regionu przygranicznego, powodując wzrost zatrudnienia w sektorze turystycznym i powiązanych z nim działach gospodarki. To ma pozytywny wpływ na podaż miejsc pracy na obszarze przygranicznym i zmniejsza migrację ludności do obszarów centralnych i aglomeracji miejskich.

Realizacja inwestycyjnych części projektu polskiego i czeskiego partnera promuje nie tylko dziedzictwo historyczne i przyrodnicze rodu szlacheckiego Nimptsch, który kiedyś oba miasta posiadał, ale też i dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe znajdujące się na trasie pomiędzy partnerami -Trasa „Nimptsch nas łączy”.

Rozbudowana infrastruktura, która jest niezbędna i poszukiwana przez turystów oraz wzajemna promocja przyczyniają się do zwiększenia wiedzy na temat nowo stworzonych atrakcji turystycznych, i to nie tylko na terenie partnerów projektu, ale też na szerszym terytorium polsko-czeskiego pogranicza. Nastąpiła więc poprawa warunków dla rozwoju turystyki, co skutkuje większą odświeżalnością miast i tego regionu. Poprzez stworzenie polsko-czeskiej trasy tematycznej, promującej ciekawe atrakcje turystyczne związane z rodem szlacheckim Nimptsch ożywia to również ruch turystyczny na polsko-czeskim pograniczu.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*