Ekologiczny projekt w Strzegomiu

Ekologiczny projekt w Strzegomiu

w Region

Zespół Szkół w Strzegomiu realizuje projekt ekologiczny pn. „Rozumiem i wdrażam zrównoważony rozwój w gminie Strzegom". Projekt ten zakłada przeprowadzenie czteroetapowej akcji edukacyjnej poświęconej wdrażaniu zasady zrównoważonego rozwoju na przykładzie Gminy Strzegom. Zrównoważony rozwój jako pojęcie wymieniany jest w większości strategii rozwoju gmin, powiatów, województw, jako podstawa ich funkcjonowania.

Podstawy programowe kształcenia na wszystkich szczeblach wskazują, iż jednym z osiąganych celów kształcenia powinna być umiejętność wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju. Praktyka pokazuje, że prowadzenie edukacji ekologicznej młodzieży ogranicza się do organizowania konkursów wiedzy, zaś pożądane efekty w kształceniu dorosłych i młodzieży osiągane są dopiero, gdy zachodzi element samodzielnego poznawania, a wiedza oparta na samodzielnie wysuniętych wnioskach jest trwała i chętnie wykorzystywana w życiu. Zatem prawidłowe rozumienie i wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju pozwala na prawidłową egzystencję człowieka w zgodzie z uwarunkowaniami przyrodniczymi regionu. Zadania realizowane w ramach niniejszego projektu są zgodne z Programem Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego, Programem Ochrony Środowiska Powiatu Świdnickiego, a także z Gminnym Programem Ochrony Środowiska. Znaczenia edukacji ekologicznej oferowanej wszystkim grupom wiekowym naszego społeczeństwa podkreślane są w Polityce Ekologicznej Państwa a także w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, w której czytamy, iż ważne jest wdrożenia edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich poziomach kształcenia formalnego i nieformalnego. Społeczeństwo, które jest odpowiednio wyedukowane i ma świadomość wagi ochrony środowiska staje się jego najlepszym strażnikiem. Istotnym jest również fakt, że edukacja ekologiczna stanowi podstawę realizowania zasady zrównoważonego rozwoju, idei niezmiernie ważnej w Unii Europejskiej (ma swoje umocowanie w traktatach założycielskich) oraz w Polsce (jest umocowana w ustawie zasadniczej). Zaproponowana tematyka projektu, a także zaplanowane działania są spójne z ogólnym przesłaniem Programu Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska, tj. „wychowanie odpowiedzialnego za środowisko naturalne mieszkańca Dolnego Śląska, który świadomie dąży do zrównoważonego rozwoju (…)". Realizatorem zaplanowanych działań jest sektor szkolnictwa zawodowego. Program skupia uwagę na szkołach przygotowujących młodzież do różnych zawodów. Nasz projekt w swoich działaniach przewiduje zajęcia terenowe w postaci wizyt studyjnych, ale przede wszystkim w oparciu o realizację uczniowskich projektów badawczych realizowanych w oparciu o prace terenowe (edukacja poprzez samodzielne działanie uczniów).

W ramach projektu zaplanowano: wyjazdy dydaktyczne/wycieczki (Bełchatów, Strzelin, tereny Łużyc), projekty badawcze związane z tematyką ekologiczną (gdzie uczniowie sami działają /przygotowują), zakup pomocy dydaktycznych: literaturę, materiały kartograficzne, filmy, które na bieżąco będą wykorzystywane. Podsumowaniem całego działania – projektu będzie „Festiwal Ekologiczny", podczas którego m.in. odbędzie się konferencja młodych naukowców, zostanie przeprowadzony bieg patrolowy i gra terenowa po Strzegomiu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Grają w zespole Szełemeja

Na niespełna osiem tygodni przed wyborami samorządowymi Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman

Promesy dla gmin

Ponad 20 samorządowców odebrało dzisiaj z rąk marszałka województwa dolnośląskiego promesy przyznane
Go to Top